Kreativa Europa kan göra en verklig skillnad för miljontals människor, vare sig de är stödmottagare eller bara, precis som vi, tycker om konst och anser att den europeiska kulturen är värd att kämpa för, skriver EU-kommissionär Androulla Vassiliou.

Bild: Zoetnet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Miljarder till Europas kulturarbetare

EU:s nya kulturprogram kommer att med ekonomiskt stöd och nya lånemöjligheter försöka motverka kulturarbetares ständiga brist på finansiering. Vi vill också att hjälpa artister och konstnärer att nå en ny publik i Europa. Det skriver EU-kommissionär Androulla Vassiliou.

Vi står inför utmaningar som enskilda EU-länder kan ha svårt att tackla på egen hand. Men den kulturella och kreativa sektorn är ett bra exempel på hur vi tillsammans kan lösa gränsöverskridande problem och göra ett större kulturellt avtryck i resten av världen.

Den kulturella och kreativa sektorn står för cirka 4,5 procent av EU:s BNP och sysselsätter mer än åtta miljoner människor. Det är utan tvekan imponerande siffror, särskilt om man räknar med effekterna på andra sektorer, som turism och IT. Men vi tror ändå inte att tillväxtpotentialen inom den kulturella och kreativa sektorn utnyttjas fullt ut. Med rätt stöd skulle den kunna bidra till fler nya jobb och öka tillväxttakten för EU:s ekonomi.

Den kulturella och kreativa sektorn står inför tre stora utmaningar för att kunna dra nytta av den inre marknaden och de möjligheter som globaliseringen och övergången till digitalteknik erbjuder.

Den första är att Europa kännetecknas av ett stort antal kulturer och språkområden, vilket leder till en splittrad kultursfär. Detta begränsar möjligheterna för kulturarbetarna att nå ut till en publik utanför hemlandet.

Den andra är att globaliseringen och digitaliseringen har lett till helt nya sätt att skapa, sprida och få tillgång till konst. De sätt som publiken samverkar med artister och som kulturinstitutioner engagerar sin publik håller också på att förändras.

Den tredje utmaningen är sektorns ständiga brist på finansiering. Banker saknar ofta djupare kunskaper och beviljar därför ofta inte lån till kulturella verksamheter eftersom det känns för riskabelt. Låneinstituten har ofta begränsade erfarenhet av att bedöma värdet av av till exempel immateriella rättigheter.

För att möta dessa utmaningar har vi tagit fram en ny strategi för den kulturella och kreativa sektorn samt ett nytt program — Kreativa Europa — som nyligen godkändes av Europaparlamentet.

Programmet startar i januari och har en budget på 1,46 miljarder euro motsvarande 13,1 miljarder kronor för de kommande sju åren, vilket är en ökning med nio procent. Programmet kommer att stödja alla yrkesgrupper och organisationer inom den kulturella och kreativa sektorn, som kultur, film, tv, musik, litteratur, scenkonst och kulturarv.

Totalt kommer Kreativa Europa att ge ekonomiskt stöd till mer än 250 000 konstnärer och kulturarbetare, 2 000 biografer, 800 filmer samt till översättningen av 4 500 böcker. Kommissionen inrättar även en ny garantifond som ska göra det lättare för små företag inom den kulturella och kreativa sektorn att låna upp till 750 miljoner euro motsvarande 6.7 miljarder kronor.

Det nya programmet främjar också partnerskap med länder utanför EU. Precis som med de nuvarande programmen Kultur och Media, kan även Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz samt EU:s anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidatländer delta i Kreativa Europa. För första gången kan även de länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken delta.

Det långvariga flaggskeppsinitiativet Europeiska kulturhuvudstäder, det nya initiativet Europeiska kulturarvsmärket samt Europeiska kulturarvsdagarna och de fem europeiska priserna - EU:s kulturarvspris/Europa nostra-priset, EU:s pris för samtida arkitektur, EU:s litteraturpris, European Border Breakers Awards och EU:s mediapris - kommer också att få stöd från programmet.

Kreativa Europa bygger vidare på erfarenheterna från programmen Kultur och Media, som har stöttat kultur- och filmsektorn i över 20 år. Det nya programmet omfattar ett delprogram för kultur som ger finansiellt stöd till scen- och bildkonsten, kulturarv och andra områden, och ett för media som stöder filmbranschen och den audiovisuella sektorn. Ett nytt övergripande programområde ska främja politiskt samarbete och stödja den nya garantifonden, som börjar gälla 2016.

Genom att hjälpa artister och konstnärer att nå ny publik i andra länder kommer Kreativa Europa att främja och värna om Europas kulturella och språkliga mångfald. Programmet ska även öka den kulturella och kreativa sektorns konkurrenskraft och bidra till en smart, hållbar och inkluderande tillväxt i linje med Europa 2020-strategin.

Vi vill värna om mångfald och internationell framgång och hjälpa kulturarbetare och kulturella verk att nå en bredare publik i andra länder.

Kreativa Europas främsta satsning är ändå att bredda publiken. Vi vill både locka ungdomar och andra nya grupper, och behålla den gamla publiken.

Faktum är att det i dagens läge endast är en bråkdel av EU:s 500 miljoner medborgare som tar del av kulturella verk från andra länder. Det är en stor möjlighet som går förlorad, då de kulturella, sociala och ekonomiska fördelarna är enorma. Genom Kreativa Europa vill vi att fler människor ska kunna ta del av alla de inspirerade, kreativa och konstnärliga skatter som Europa har att erbjuda.

Kreativa Europa kan göra en verklig skillnad för miljontals människor, vare sig de är stödmottagare eller bara, precis som vi, tycker om konst och anser att den europeiska kulturen är värd att kämpa för.

Androulla Vassiliou

Androulla Vassiliou är EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom. Silvia Costa är medlem i Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning och föredragande för Kreativa Europa. Programmet antogs av EU-länderna den 5 december 2013.