Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Brittiska forskare bevisar tobakslobbyister framgångar i EU

Genom omfattande lobbyism lyckades tobaksindustrin urvattna EU:s tobaksdirektiv som antogs tidigare i år. Det hävdar brittiska forskare som med ny metod ordanalyserat direktivet.

Brittiska forskare hävdar att de hjälp av kvantitativ ordanalys av nya EU:s tobaksdirektiv, från första förslaget till färdig lag, kan se hur tobaksindustrin politiska inflytande genom kraftfull lobbyism ökade under lagstiftningsprocessens gång och hur förslaget till direktiv urvattnades.

”Vid användning av kvantitativ ordanalys konstaterade vi att tobaksindustrin lobbyingaktivitet i EU var förenat med betydande politiska förändringar i lagstiftningen kring EU: s tobaksdirektiv i riktning mot tobaksindustrins synpunkter”, skriver forskarna i en artikel som nyligen publicerades i British Medical Journal.

Genom att studera förändringar i texter från EU-kommissionens samrådsförslag 2010 till dess skarpa förslag 2012 och direktivet som slutligen antogs av Europaparlamentet och ministerrådet under våren 2014 kunde forskarna spåra ändringar som var mer i favör för tobaksindustrins än för hälsoorgansationernas ståndpunkter.

Ord som innehöll ”hälsa” användes oftare i EU-kommissionens ursprungsförslag än i det slutliga direktivet: från 1,5 procent av alla ord till 1,21 procent. Samma mönster upptäcktes för ord som innehöll ”varna”. Dess frekvens sjönk från 1,57 procent till 1,18 procent i det antagna direktivet.

Det jämfördes med hur ofta orden förekom i hälsoorganisationers respektive tobaksindustrins skriftliga inlagor under processen. Inte oväntat använde Europeiska cancerorganisationen, ECL, ord som hälsa och varna mer frekvent än tobaksindustrin.

En motsatt mönster upptäcktes för ord som innehöll ”ekonom”: från noll förekomst i kommissionens samrådsförslag till 0,25 procent av alla ord i den slutliga lagtexten. Forskarna påpekar att det är välkänt att tobaksindustrin ofta betonar de ekonomiska konsekvenserna av en viss politik.

Forskarna slutsats är att ”frekvensen av orden "hälsa" och "varnar" minskar, samtidigt som ekonomiska termer öka med tiden, bekräftar vår observation om en förskjutning mot branschens ställning.”

Därför menar de att ytterligare strategier behövs för att förhindra otillbörlig påverkan från tobaksindustrin på EU:s politik.