EU-kommissionärer svär i Luxemburg

I dag onsdag svär de nya kommissionärerna sin ed om att tjäna EU:s intressen.

De 28 kommissionärerna svär sin formella ämbetsed vid EU-domstolen i Luxemburg.

– Den ed vi svär i dag är en allvarlig sak, sade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i ett uttalande.

Hela eden som kommissionärerna måste svära:

Jag förbinder mig högtidligen:

    att jag vid utövandet av mitt ämbete ska iaktta fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

    att jag ska fullgöra mina uppgifter med fullständig oavhängighet, i unionens allmänna intresse,

    att jag vid utförandet av mina uppgifter varken ska begära eller ta emot instruktioner från någon regering eller någon institution, organ eller byrå,

    att jag ska avhålla mig från varje handling som är oförenlig med mina skyldigheter eller med utförandet av mina uppgifter.  

Jag konstaterar formellt att varje medlemsstat enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har en skyldighet att respektera kommissionsledamöternas oavhängighet och att inte söka påverka ledamöterna när de utför sina uppgifter.

Jag förbinder mig vidare att såväl under som efter min ämbetstid respektera de förpliktelser som följer med ämbetet, särskilt skyldigheten att iaktta redbarhet och visa omdöme vid mottagande av vissa uppdrag eller förmåner efter ämbetstiden.