Fack och arbetsgivare tolkar EU-dom helt olika

En dom från EU-domstolen har fått svenska fack att vädra morgonluft. Men enligt arbetsgivarna finns det inte mycket nytt att hämta i domen.  

EU-domstolen i Luxemburg har givit avgörande vägledning i en tvist på den finska arbetsmarknaden mellan polska elektriker och deras polska arbetsgivare som utstationerat arbetarna till landet. Domen innebär att polska elektriker som arbetat vid ett finskt kärnkraftverksbygge visst får företrädas av finska fack oavsett polsk lag i frågan och att det inte räcker att enbart betala den lägsta avtalsbaserade lönen utan även att andra avtalsvillkor måste följas, rapporterar Arbetet.  

LO-juristen Robert Sjunnebo säger till Europaportalen att domen får direkta följdverkningar på svensk arbetsmarknad eftersom det blir enklare för facket att få gehör för sin syn på de utstationerades arbetsvillkor.

– Det som är viktigt med domen, som vi ser det, är att den på ett helt annat sätt än tidigare klargör att det är den enskilda medlemsstaten som har stort tolkningsutrymme för vad som ingår i den hårda kärnan och vad som ingår i begreppet minimilön. Att vi till exempel kan kräva att den utstationerade arbetaren placeras in i samma lönekategori som en svensk arbetstagare som utför samma arbete. Det blir den aktuella minimilönen som vi ser det, säger Robert Sjunnebo.   

Men på Svenskt Näringsliv som organiserar de privat arbetsgivarna är man inte lika imponerad.

– Domen innehåller två frågor, dels vilket lands lag som skulle vara tillämplig på de utstationerade och dels något som inbegriper begreppet minimilön. Det framgår redan av utstioneringsdirektivet att det är lagen i värdlandet som ska tillämpas när man ska tolka begreppet minimilön i direktivet. Så det är inte så mycket nytt, säger Lars Gellner, arbetsrättjurist på Svenskt Näringsliv.