Besvärliga kunder stort arbetsmiljöproblem i EU

Över hälften av alla arbetsplatser i EU menar att hanteringen av besvärliga kunder, elever och patienter utgör en riskfaktor för arbetsmiljön. På svenska arbetsplatser pekas i stället tidspress ut.

Europeiska arbetsmiljöbyrån har tillfrågat närmare 50 000 arbetsplatser i Europa om riskfaktorer, både fysiska och psykiska, för arbetsmiljön.

Inom så kallade psykosociala riskfaktorer rankas hanteringen av svåra kunder, elever och patienter som den största faktorn i medlemsländerna. 58 procent av arbetsplatserna pekar ut detta som en riskfaktor.

I Sverige ses däremot tidspress som den största faktorn. Detta gäller även för de två andra nordiska EU-länderna Finland och Danmark. Runt tre av fyra arbetsplatser i dessa länder anser att tidspress utgör en riskfaktor.

Sverige står också ut när det gäller upplevd brist på inflytande. Inget annat EU-land rankar denna psykosociala riskfaktor lika högt som Sverige.

Svenska arbetsplatser ligger även i topp i att peka ut dålig kommunikation och samarbete som en psykisk riskfaktor. På en tredjedel av arbetsplatserna i Sverige ses detta som en faktor.

När det gäller fysiska riskfaktorer som buller, tunga lyft och olycksrisker toppar tröttande och smärtsamma arbetspositioner. Detta är även den faktor som toppar i Sverige.

Sammanlagt radar Europeiska arbetsmiljöbyrån upp 16 olika riskfaktorer som arbetsplatserna fick ta ställning till. I var och en av dessa svarade i genomsnitt 42 procent av de svenska arbetsplatserna att de utgjorde en riskfaktor. Det är det näst högsta snittet efter Finland av alla EU-länder.

Sten Gellerstedt, utredare på LO, menar att en förklaring kan vara att svenska arbetsplatser är mer medvetna om vilka konsekvenserna bristande arbetsmiljö kan ha för effektiviteten.

– Ingeting får fallera och det innebär att man kanske är mer observant på allt som ställer till det, säger Gellerstedt till Europaportalen.

Han tillägger att det faktum att runt hälften av svenska arbetsplatser har ett skyddsombud kan bidra och att dessa endast är arbetstagarnas ombud.

– Våra skyddsombud är klart fackliga. I många länder är de även arbetsgivarens representant, säger Sten Gellerstedt och menar att detta kan få som konsekvens att dessa kan rapportera även det som är obekvämt för arbetsgivaren.

Sett till faktiskt antal arbetsplatsolyckor som orsakade en frånvaro på minst tre dagar ligger Sverige relativt bra till. Av de rikare medlemsländerna i Västeuropa hade Sverige under 2013 det klart minsta antalet arbetsplatsolyckor.

Arbetsmiljöbyrån frågade även om det regelbundet genomförs riskbedömningar av arbetsmiljön på arbetsplatserna. Över tre av fyra svarar i genomsnitt i EU-länderna att så sker. Ju större en arbetsplats är, desto större är chansen att sådana bedömningar görs. Vanligast förekommande är sådana bedömningar i Italien och Slovenien medan Luxemburg hamnar i botten. Sverige hamnar på den övre halvan, bedömningar görs regelbundet på fyra av fem arbetsplatser.

Svenskt Näringsliv har avböjt att kommentera uppgifterna om att Sverige hamnar högt på listan över länder där många faktorer ses om en risk med hänvisning till att det inte går att klargöra vem på arbetsplatsen som svarat på frågorna. Enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån var den som svarade ”den person som har bäst kännedom om arbetsmiljön på arbetsplatsen”.