Sverige fortsatt invandringspositivast i EU

Trots ett tydligt fall i stödet är svenskarna fortfarande mest positiva till invandring av alla EU-länder.

62 procent av svenskarna anser att invandring från länder utanför EU är något positivt. Det är den största andelen av alla EU-länder, visar den senaste stora Eurobarometern från maj i år. Undersökningen genomförs två gånger per år i alla medlemsländer. Jämfört med den förra, från november, har andelen svenskar som ser positivt på utomeuropeisk invandring minskat med åtta procentenheter vilket är den största minskningen.

Svenskarna har även en positiv inställning till invandring från andra medlemsländer. Närmare fyra av fem är det, endast luxemburgarna är mer positiva.

I undersökningen ställdes frågan om man anser att mer bör göras för att bekämpa olaglig invandring, en överväldigande majoritet av EU-borna, nio av tio, anser det. De minst positiva till ytterligare sådana åtgärder var svenskarna där dock även en tydlig majoritet är för fler insatser.

Sverige har enligt opinionsundersökningen den största andelen som anser att invandrare bidrar mycket till landet, över fyra av fem anser det. På samma sätt har Sverige den största andelen som anser att landet bör hjälpa flyktingar, 93 procent.