EU måste koncentrera sig på områden där gemensamma lösningar tillför verkligt mervärde, skriver Carola Lemne, VD, Svenskt Näringsliv.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Recept för ett konkurrenskraftigt Europa

EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag. Samtidigt känner många företagare en oro för att EU är på fel väg. Vårt recept för ett konkurrenskraftigt EU har sju ingredienser, skriver Carola Lemne, VD, Svenskt Näringsliv.

Öppenhet, fri rörlighet och frihandel är bra för Sverige. De är förutsättningar för att vi ska kunna upprätthålla och utveckla välstånd och välfärd. Men de är hotade. I vår omvärld ökar protektionistiska och isolationistiska strömningar. Både i Europa och USA finns starka krafter som ifrågasätter en fortsatt europeisk integration. Brexit är ett tydligt uttryck för detta.

Sverige är ett exportberoende land. EU gör att svenska företag kan konkurrera på lika villkor över hela Europa och har tillgång till goda handelsvillkor med andra länder via EUs handelsavtal. Övriga EU är vår i särklass största handelspartner. Detta får inte äventyras.

Samtidigt känner många företagare en oro för att EU är inne på fel väg. Istället för att fortsätta undanröja hinder för handel och investeringar ägnar sig unionen åt mer eller mindre ändamålsenliga detaljregler, mer administration och regelkrångel. Detta beror ofta på medlemsstaternas tillämpning av EU-regler, men det undergräver likafullt förtroendet för EU.

Ökande motsättningar inom EU ställer frågan om unionens fortsatta inriktning på sin spets. En intensiv debatt pågår runt om i Europa om vilket EU vi vill ha. Svenskt Näringsliv välkomnar denna diskussion. EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag. Det räcker inte med att värna om de framgångar EU lyckats åstadkomma.

Vår utgångspunkt är att lyfta det som behöver göras för att stärka Europas konkurrenskraft. Vägen dit handlar om att EU koncentrerar sig på sina styrkor och på områden där gemensamma lösningar tillför verkligt mervärde.

För ett konkurrenskraftigt EU
I Svenskt Näringsliv nya EU-policy finns vårt recept för ett konkurrenskraftigt EU.

•        Fokus måste ligga på ett fullständigt genomförande och upprätthållande av den inre marknaden. Ta bort hämmande nationella processer, regler och standarder. Se till att gemensam lagstiftning tillämpas enhetligt och konsekvent.

•        Den digitala legala och fysiska infrastrukturen måste förbättras inom hela EU. Det är avgörande att data kan flöda fritt såväl mellan medlemsländerna som in och ut från EU. Digitala lösningar ska inte regleras under pågående teknikutveckling så länge inget marknadsmisslyckande kan påvisas.

•        En central uppgift för EU är att ta ledarskap för frihandel globalt och, i avsaknad av multilaterala överenskommelser fortsätta få till stånd frihandelsavtal med våra viktigaste handelspartner.

•        EU ska bara lagstifta på områden där det ger ett tydligt mervärde. EU måste sätta upp tydliga mål om att minska företagens regelkostnader, öka transparensen, förbättra konsekvensanalyserna av kommande lagstiftning och utvärdera befintliga regler.

•       Klimatfrågan är en av vår tids stora globala utmaningar. Här behövs ett starkt internationellt engagemang med globala lösningar. EU har en viktig roll att spela inom ramen för Parisavtalet och FNs klimatkonvention.

•        Ett socialt Europa är ett Europa som kännetecknas av hög sysselsättning som grund för goda levnadsförhållanden. Det uppnås inte genom ytterligare EU-gemensam social reglering utan genom konkurrenskraftiga företag och en ekonomi i balans i de olika medlemsstaterna.

•       Europas mångfald är en konkurrensfördel som måste utnyttjas bättre. Genom att utveckla jämförelser mellan länder och dess olika lösningar stimuleras idéspridning och best practice.

I vår globaliserade värld måste EU ge förutsättningar för medlemsländer, medborgare och företag att hävda sig i en allt skarpare internationell konkurrens för att skapa jobb, tillväxt och social trygghet.

Det är bara genom att fokusera på att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som EU kan vara en drivkraft för ett fortsatt hållbart välstånd för alla sina medborgare.

Carola Lemne
VD, Svenskt Näringsliv