Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Debatt: Värna EU och den svenska modellen

Ska vi kunna slå vakt om den svenska arbetsmarknadsmodellen och fördelarna med EU måste närhetsprincipen inom EU återupprättas. Låt inte den sociala pelaren försvaga EUs konkurrenskraft, skriver Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

I dag proklameras EU:s sociala pelare på Göteborgstoppmötet. Pelaren är inte rättsligt bindande, men har en status som ett ”politiskt åtagande”. Det vore därför naivt att tro att den inte kommer att utnyttjas som grund av de som förespråkar ny social lagstiftning på EU-nivå. Detta är en utveckling som riskerar att driva EU i motsatt riktning mot vad vi behöver för att hävda oss i den globala konkurrensen. Det är dags att återupprätta subsidiaritetsprincipen.

För basindustrin och ett så exportberoende land som Sverige, är det avgörande att lönebildningen och villkorssättning tar hänsyn till situationen och utvecklingen i våra konkurrentländer på den globala marknaden. Detta är parterna överens om.

Stark svensk modell levererar

Den svenska arbetsmarknadsmodellen och Industriavtalet innebär att arbetsmarknadens parter har en stor frihet över regelgivningen vad gäller arbets- och anställningsvillkor, både självständigt och som komplettering till lagstiftning. Från basindustrins sida kan vi visa upp ett starkt och trovärdigt stöd för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Vi har tillsammans skapat konkurrenskraftiga avtal för våra företag och anställda.

Vi har utan inblandning av europeisk eller svensk lagstiftning träffat kollektivavtal om pensionsvillkor, föräldraförmåner och reglering av arbetstider.

Vi har hittat lösningar rörande omställningsförsäkringar. Trygghetsrådet och Trygghetsfonden är frukten av det frivilliga partssamarbete som är fastslaget i Industriavtalet.

Även den ideella organisationen Prevent som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön är frukten av att arbetsmarknadens parter kommer överens om avgörande villkor på arbetsmarknaden.

Nyligen kom fack och arbetsgivare inom basindustrin överens om ett program för gymnasielärlingar, GLA, för att underlätta rekryteringen till industrin.

Proklameringen av den sociala pelaren och EU:s regelambitioner på det sociala området gör den svenska modellen och industriavtalet mer utsatt.

Detaljerad lagstiftning undergräver kollektivavtalen och försvårar för partsavtalade lösningar.

Subsidiaritetsprincipen (närhetsprincipen) – att EU endast ska lagstifta när frågan inte kan hanteras bättre på nationell nivå – är därför nu viktigare än på länge. Goda intentioner kan lätt bli en hämsko om det leder till en politik med ökad regleringsvilja, det vill säga att EU lagstiftningsvägen ger sig in på det som i Sverige sedan länge varit arbetsmarknadens parters ansvar.

EU-kommissionen kommer också inom kort med förslag till ny lagstiftning för att reglera så kallade atypiska anställningar inklusive nya minimirättigheter och tidsbegränsningar och rätt för anställda att välja ny anställningsform. Dessa nya regler kommer att slå rakt in i kollektivavtalen.

Det får inte råda någon tvekan om att lönebildningen och kollektivavtalsförhandlingar är kärnfrågor som hanteras av företag och arbetstagare och deras företrädare, och att dessa måste ges utrymme för att utveckla lämpliga nationella lösningar.

Stora fördelar med EU

På EU-nivå måste fokus ligga på gränsöverskridande frågor och gemensamma åtgärder för att stärka den industriella konkurrenskraften, förbättra rörligheten på den inre marknaden och verka som en motor för ett reformarbete genom benchmarking, där medlemsländerna inspireras att reformera sina arbetsmarknader och sociala system.

Det finns stora fördelar med EU och den främsta är ”de fyra friheterna”, om fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Det gynnar såväl befolkningarna i stort som industrin. Dock, om EU fortsätter med mer federalism, med ökad protektionism, fler sociala regleringar samt minskad rörlighet, riskeras trovärdigheten och medborgarnas stöd för hela EU-projektet.

Om regeringen och övriga partier menar allvar med att slå vakt om den svenska arbetsmarknadsmodellen, och fördelarna med EU, bör en viktig fråga komma högst upp på dagordningen: Att återupprätta närhetsprincipen – och motverka hämmande regleringar på EU-nivå.

Per Hidesten
Vd Industriarbetsgivarna