Tina Acketoft (L).

Bild: Liberalerna

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Sverige måste med i kampen mot ekonomisk brottslighet

När EU äntligen höjer ambitionen i kampen mot den grova organiserade kriminaliteten kan inte Sverige, tillsammans med Polen och Ungern, stå utanför och minska legitimiteten i detta arbete. Det skriver riksdagsledamot Tina Acketoft (L) EU-nämnden.

Sverige är, med snabba steg, på väg ut i EU:s periferi genom att konsekvent stå utanför viktiga samarbeten som föreslås av EU. Vi står utanför den inre marknadens kärna – euron. Utanför bankunionen, utanför majoriteten av projekten inom försvarssamarbetet PESCO, och vi står utanför den Europeiska åklagarmyndigheten EPPO. En myndighet vars syfte är att hindra den utbredda, grova och organiserade brottsligheten mot EU:s ekonomiska intressen. 

Liberalerna anser att Europa behöver en gränsöverskridande åklagarmyndighet med rätt att bedriva förundersökningar, beordra spaning och genomföra tillslag. En sådan myndighet skulle vara en avgörande förstärkning av samarbetet mot grov gränsöverskridande brottslighet som terrorism, människohandel och vapensmuggling. Ska Europa kunna stå emot den allt grövre och allt mer sofistikerade brottsligheten som sedan länge ignorerar lands- och jurisdiktionsgränser, måste vi arbeta tillsammans.

EPPO som nu skapas, vars mandat endast blir att utreda brott mot EU:s ekonomiska intressen, är ett viktigt steg på vägen mot den generella gränsöverskridande åklagarmyndighet som Liberalerna vill se. Den är viktig då dessa ekonomiska intressen som ska skyddas från korruption, fusk och bedrägerier, en kriminalitet som värderas till minst 50 miljarder euro om året – bara på momsområdet. Sådana summor visar att vi måste agera mot denna verksamhet med så stor handlingskraft som möjligt. Obehindrad finansierar denna verksamhet annan grov kriminell verksamhet, hindrar skattemedel från att nå sina rätta mål och skadar förtroendet för hela det europeiska samarbetet.

22 av de 25 medlemsländer som samarbetar kring juridiska frågor i EU skapar nu EPPO för att angripa problemet. Kvar utanför står Sverige i sällskap med Polen och Ungern. Två länder som EU idag driver processer mot just därför att de inte lever upp till vad som förväntas av en demokratisk rättsstat. I denna fråga är det den liberala europeiska demokratin på ena sidan och Sverige tillsammans med länder som förespråkar ”illiberal demokrati” på andra. 

Liberalernas inställning är därför tydlig: Sverige ska omgående delta i EPPO och driva på för att dess mandat stegvis utökas. 

Övriga partier i riksdagen har konsekvent motsatt sig medlemskap i EPPO, men tar fortfarande gärna del av EU-bidrag. Dessa partier som talar sig varma om att värna varje skattad krona väljer alltså att stå utanför ett samarbete skapat för att förhindra storskaligt fusk och bedrägerier mot just dessa medel. Denna inställning, att känna att man står över behovet av kontroll mot korruption och bedrägerier samtidigt som man gärna ser att andra kontrolleras, klingar falsk. Det räcker att ha läst tidningarna under året för att veta att Sverige inte på något sätt är ett land fritt från korruption och därför inte behöver granskas när vi mottar skattemedel från andra länder.  

Argumenten mot EPPO är inte nya och pekar på nationell suveränitet samt att vi har för lite korruption för att rättfärdiga kostnaderna. Dessa argument håller inte utan är snarare svepskäl för groende EU-skepticism hos övriga riksdagspartier. EPPO:s decentraliserade karaktär innebär ett minimalt intrång i medlemsstaternas rättsordningar men skulle ge en svensk åklagare med ett mandat från EPPO möjlighet att starta förundersökningar i Sverige. Beslut om att väcka åtal kommer ligga på en nationell åklagare och prövningen ske i nationell domstol, precis som nu. Kostnaderna för EPPO är också försumbara i relation till det läckage av skattemedel som idag sker. 

EU höjer äntligen ambitionen i kampen mot den grova organiserade kriminaliteten. Sverige bör inte tillsammans med Polen och Ungern stå utanför och minska legitimiteten i detta arbete. Vi behöver mer europeiskt samarbete mot grov brottslighet – inte mindre.

De senaste veckorna har Stefan Löfven flera gånger öppnat för att Socialdemokraterna nu kan överväga att ompröva den svenska inställningen till EPPO men tyvärr har han inte justitieminister Morgan Johansson med sig. Vi Liberaler är glada över att andra partier börjar se vikten av ett svenskt medlemskap i EPPO och hoppas att Stefan Löfven snarast får med hela sin regering på denna linje!

 

Tina Acketoft (L)