Hoppa till temats andra spalt.

TEMA Amsterdamfördraget | 1999

Amsterdamfördraget trädde i kraft 1 maj 1999 och innebar ändringar och tillägg i tidigare fördrag. Fördraget innebar att EU fick ett större inflytande i frågor som rör sysselsättning, miljö, jämställdhet, folkhälsa, konsumentfrågor, invandring och socialpolitik.

Förhandlingarna om fördraget inleddes i mars 1996 och pågick i 15 månader. Fördraget godkändes i juni 1997.

Fördraget innebar många förändringar. Bland annat beslutades att godkännande krävs från både ministerrådet och Europaparlamentet vad gäller vissa lagförslag. En annan konsekvens var att öppenhet i beslutsprocessen blev ett övergripande mål för EU, och att EU:s institutioner också fick en rättslig grund för att vidta åtgärder för bekämpning av diskriminering på grund av bland annat kön, sexuell läggning, religion och ålder.

Med Amsterdamfördraget integrerades också Schengensamarbetet i EU samtidigt som det polisiära och straffrättsliga samarbetet mellan medlemsländerna förstärktes och EU fick fler möjligheter att agera internationellt genom en mer heltäckande gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

Danmark och Irland folkomröstade om fördraget. Det är det hittills enda fördraget som har antagits utan ett negativt utfall från en folkomröstning.

Hoppa till relaterade artiklar.