Bordell i Amsterdams prostitutionskvarter.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Legal prostitution och människohandel hör ihop

Det enda den holländska legala prostitutionen åstadkommit är ökad acceptans för sexuell exploatering. För mig är det klart att människohandel bekämpas genom att bekämpa prostitution. Det skriver Caroline Szyber (KD).

Jag deltog i fredags på en konferens ordnad av Europarådets parlamentariska församling (PACE) om människohandel/trafficking. Människohandel innebär rekrytering, förflyttning eller inhysande av en person med hjälp av tvång, hot eller bedrägeri med syfte att utnyttja personen för till exempel prostitution eller tvångsarbete. Med en beräknad årlig omsättning på ungefär 80 miljarder kronor är människohandel världens tredje mest lukrativa brottsverksamhet efter narkotika- och vapenhandel.

I Europa är omsättningen cirka 23 miljarder. Enligt Rikspolisstyrelsen transporteras årligen ett hundratal kvinnor och ett okänt antal barn, till Sverige för att utnyttjas sexuellt. Sverige utgör såväl destinations- som transitland för denna handel.

Det som var tydligt på konferensen var att länder inom EU har väldigt olika syn på sexköp. Västvärlden präglas idag av två olika inriktningar i synen på sexköp, en liberal linje – som innebär att kvinnor som prostituerar sig är fria individer, som valt att sälja sin kropp för pengar - och en mer restriktiv – där sambandet mellan prostitution och människohandel är tydlig. För mig är det klart att människohandel bekämpas genom att bekämpa prostitution.

Såväl polisen som flera brottsofferjourer och frivilligorganisationer har sagt att den svenska sexköpslagen från 1999 har gjort Sverige mindre attraktivt för människohandel. Den svenska ståndpunkten innebär framför allt en långsiktig markering om att köpet av en människa genom prostitution inte är accepterat och att det är en allvarlig form av förtryck och en människokränkande handling som bör bekämpas. Det mycket omdebatterade svenska ställningstagandet i frågan har väckt ett enormt intresse för dess tillämpning och effekter såväl i Sverige som utomlands främst eftersom det för första gången är köparna som brottsbeläggs och inte de prostituerade.

Flera länder, däribland Norge, har inspirerats av den svenska sexköpslagen och infört liknande lagar. I Sverige är det förbjudet att köpa sexuella tjänster men i andra europeiska länder är det tillåtet. En av de största bidragande orsakerna till att det finns en marknad för människohandel är den liberala synen på prostitution.

Legalisering av prostitution gör det mindre stötande att köpa sex, dessutom riskerar legalisering att locka unga och naiva människor att sälja sexuella tjänster, omedvetna om konsekvenserna. I Nederländerna har den legaliserade, reglerade och beskattade prostitutionen lett till att prostitutionen har vuxit. Det enda man lyckats att åstadkomma genom legaliseringen är ökad acceptans för sexuell exploatering.

Sverige måste inom EU med kraft verka för att köp av sexuella tjänster ska kriminaliseras och understryka sambandet mellan en liberal sexualagstiftning och synen på prostitution och människohandel. För att bekämpa efterfrågan, som är grunden till all människohandel, måste det vara straffbart att köpa sexuella tjänster. Den svenska sexköpslagen borde därför exporteras till övriga EU-länder.

Eftersom människohandel generellt sett inte ger lika långa straff som exempelvis narkotikabrott har det skett en överströmning från mer riskfylld brottslighet till människohandel. Kristdemokraterna har under långt tid lagt motioner som yrkat på att ”straff skall skärpas för kvinnofridsbrott och trafficking”. Därför är det mycket allvarligt att handel med människor normalt sett ger lägre straff än handel med narkotika, det är en människosyn som jag aldrig kan acceptera.

Vi måste arbeta både i riksdag, regering och Europaparlament för att polissamarbetet inom Europa skall öka. Bara genom ökat samarbete och informationsutbyte mellan de nationella poliskårerna kan de internationella nätverk som handlar med kvinnor stoppas. Brottsligheten är internationell och därför måste även polisen vara det.