I EU finns 43 miljoner som beräknas vara utsatta för så kallad ”livsmedelsfattigdom”, skriver Ellen Nygren.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Miljoner fattiga européer får matpaket av EU

Det är lågt att EU ägnar sig åt välgörenhet genom matutdelning, men inte gör tillräckligt för rätten till arbete. Det skriver Ellen Nygren, LO.

På gruppmötet som föregick sessionen i Europeiska ekonomiska sociala kommittén, EESK, hade vi i arbetstagargruppen besök av Joël Decaillon från Europafacket, EFS. Han talade bland annat om det brev som EFS´ generalsekreterare John Monks nyligen sände till kommissionär Olli Rehn angående kommissionens involvering i arbetsmarknadspolitiken i såväl Grekland som Irland, samt den reaktion detta brev ledde till från Business Europe.

Brevet har översatts och publicerats i tidningar i många länder. Monks skrev att kommissionens tjänstemän struntar i den sociala dialogen och kollektivavtalsprocessen genom att komma med direkta propåer om hur Grekland och Irland bör förändra sina respektive arbetsmarknader; med sänkta minimilöner och pensionsrättigheter, mer flexibla arbetsmarknader och att lönerna bör reflektera marknadsvillkor och vara mindre rigida.

Monks påminner kommissionären om att sådant agerande står i strid med kommissionens uttalanden om parternas autonomi och den sociala dialogens betydelse. De nämnda agerandena visar på att kommissionen främjar en press nedåt på Europas sociala villkor, skriver Monks. Decaillon menade vid mötet att parternas ställning och den sociala dialogen verkligen är hotade.

Mötet i EESK behandlade bland annat följande yttranden på det sociala området:
Grönboken om pensioner: detta yttrande har föregåtts av omfattande förberedelsearbete och är en verklig kompromiss, som antogs med stor majoritet. Medlemsstaternas ansvar understryks, men europeiska ansatser förespråkas för sammanläggning av rättigheter inom tjänstepensionsområdet, liksom vad gäller information till enskilda.

Utdelning av livsmedel till de mest utsatta: av Europas cirka 500 miljoner invånare lever cirka 80 miljoner i fattigdom, och bland dessa är det cirka 43 miljoner som beräknas vara utsatta för så kallad ”livsmedelsfattigdom”. EU delar ut mat till de sämst ställda (som till exempel hemlösa, papperslösa och gatubarn) genom frivilligorganisationer. År 2008 var det 13 miljoner personer som fick del av detta stöd.

I debatten på EESK-mötet framfördes från fackligt håll att det är en skandal som pågår i det tysta; att den rikaste kontinenten har så utbredd allvarlig fattigdom, och att det är lågt att vi ägnar oss åt välgörenhet genom matutdelning, men inte gör tillräckligt för rätten till arbete och ett värdigt liv för alla.

Yttrandet förordar att frivilligorganisationerna ska kunna få täckning för sina administrativa kostnader i samband med utdelningen till de behövande genom EU-anslaget för jordbruk. EESK anser, i likhet med europaparlamentet, att stödet inte ska förutsätta medfinansiering från den berörda medlemsstaten, vilket kommissionen hade föreslagit.