Eva-Britt Svensson, tidigare Europaparlamentariker. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Inför könskvotering i europeiska företag

Vi måste ta konkreta steg framåt för jämställdheten i EU. Könskvotering, minimilagstiftning mot mäns våld mot kvinnor och EU-pengar till nya kvinnorjourer skulle kunna göra skillnad. Det skriver Eva-Britt Svensson (V) ordförande för Europaparlamentets kvinno- och jämställdhetsutskott i replik till jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP).

Strukturerna för könsmakt har funnits så länge att de blivit en norm. De är ett mäktigt hinder för alla som vill skapa ett jämställt samhälle. Jag anser att vi måste hitta åtgärder för att bryta ner de strukturer som utesluter kvinnor från lika rättigheter och möjligheter – våra grundläggande mänskliga rättigheter.

Alla våra resolutioner och deklarationer har inte räckt till. Och vi kan inte vänta ytterligare 100 år.

Det som krävs är politisk vilja och konkreta åtgärder. För hur kan vi acceptera 17 procents lönediskriminering av kvinnor i EU? Hur kan vi fortsätta tillåta kvinnors underrepresentation inom politiken och företagsledningar där 97 procent är män, otrygga anställningar och sämre pension, våld i nära relationer och sexualiserat våld, sexslavhandel, diskriminering i vård och omsorg och att kvinnor alltmer dominerar bland de fattiga?

Dessa orättvisor bottnar i de normer som gäller i samhället. Vi som förtroendevalda och politiker har ett oerhört viktigt ansvar här, vi har möjlighet att ta politiska beslut som i bästa fall utlöser en förändring.

Kvotering kan vara en sådan åtgärd. Det finns undersökningar som visar att företag med mer jämställd ledning klarar sig bättre ekonomiskt. Men ändå förändras oerhört lite i näringslivets toppar.

Den frivilliga väg som jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) förespråkar verkar inte fungera. Så på många håll i EU, bland politiker, forskare och kvinnoorganisationer, höjs nu kraven på kvotering. Jag håller med.

När jag är sjuk vill jag helst bli frisk utan antibiotika, men om det krävs så använder jag det givetvis. Jag ser på kvotering på samma sätt, jag vill helst att näringslivet löser problemet med exempelvis utbildning, pilotprojekt och mentorsprogram. Men om det inte räcker vill jag ha kvotering.

Mäns våld mot kvinnor är ett annat område som kräver åtgärder. Vi behöver en minimilagstiftning i EU när det gäller könsbaserat våld. Först och främst borde våld i nära relationer falla under allmänt åtal i alla medlemsländer.
Medlemsländer måste ta tag i problemet på allvar och sätta upp handlingsplaner för utbildning och rutiner för den personal inom polis, rättsväsende och sjukvård som kommer i kontakt med utsatta kvinnor.

Medlemsstaterna bör stödja kvinnojourer ekonomiskt. EU har egna fonder med mer än 3200 miljarder kronor. I dag betalar de för klimatförstörande motorvägsbyggen. Jag vill att pengar istället används till att rädda kvinnor undan övergrepp – till att starta nya kvinnojourer i Europa.

Hundraårsjubileet av den internationella kvinnodagen högtidlighålls runt om i världen. Samtidigt ser den sociala och ekonomiska situationen för kvinnor, flickor och barn allt dystrare ut. Visst har vi gjort framsteg under dessa 100 år, om vi jämför de tre senaste generationernas livsvillkor. Men mycket återstår att göra.

Eva-Britt Svensson (V)
Ordförande för Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män