Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Riksdagsutskott ifrågasätter EU-förslag om bolagsskattebas

Majoriteten i riksdagens skatteutskott går emot EU-kommissionens förslag om en gemensam bolagsskattebas. Förslaget kan på sikt urholka medlemsstaternas suveränitet, menar utskottet.

På torsdagen röstade en majoritet av ledamöterna i riksdagens skatteutskott, mot regeringens uppfattning, för att pröva om EU-kommissionens förslag till gemensam bolagsskattebas strider mot närhetsprincipen i Lissabonfördraget. Närhetsprincipen, eller subsidiaritetsprincipen, betyder att beslut där EU inte har ensamrätt alltid ska tas så nära medborgarna som möjligt. Det innebär att vissa frågor inte ska behandlas på EU-nivå utan avgöras i varje medlemsstat.

I dag finns det lika många typer av regler för bolagsskatter i EU som det finns medlemsländer. Det blir krångligt för företag som är verksamma i flera EU-länder, menar EU-kommissionen. Förslaget är därför att införa en gemensam typ av bolagsskatteregler som företagen kan välja att betala efter. Skattepengarna ska sedan fördelas till de länder som företaget är verksamt i. Eftersom ländernas nuvarande regelverk ska vara kvar kan företagen själva välja vilka skatteregler som passar dem bäst, EU-reglerna eller de nationella reglerna.

I det aktuella fallet är utskottet oroligt för att kommissionens nuvarande förslag kan leda till en urholkning av medlemsstaternas självbestämmande när det gäller att behålla tillräckliga skatteintäkter för att finansiera välfärden. 

Om riksdagen den 11 maj går på utskottets linje, vilket är troligt, krävs det att parlament i ytterligare åtta länder gör samma invändning för att EU-kommissionen ska tvingas ompröva förslaget. Det skulle i sådant fall vara första gången det sker.