EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Arkivbild

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fördjupat EU-samarbete - ett allvarligt hot

Även om EU gör en del gott, så har unionen även inneburit en stor maktförflyttning från de svenska medborgarna. Mer av den typen av ”fördjupat” samarbete, som Staffan Nilsson vill se, är ett allvarligt hot mot hela EU, inte en del av lösningen. Det skriver Sara Skyttedal (KDU), vice ordförande Youth of the EuropeanPeople’s Party (YEPP).

För ett par veckor sedan beskrev EU-kommissionens ordförande, José Manuel Barroso sin vision för Europeiska Unionen i sitt ”State of the Union”-tal till Europarlamentet.  Mer centralisering och federalism är lösningen på Europas problem enligt Barroso. Staffan Nilsson, ordförande i EESK, är en av dem som instämmer i denna vision för det som kan liknas vid ett Europas förenta stater. Vi unga kristdemokrater menar att det vore mycket olyckligt om detta synsätt fick prägla EU:s framtida utveckling.

KDU är varma anhängare av ett fredligt och demokratiskt Europa.  Att lösa gränsöverskridande problem genom samarbete, att tillsammans skapa bättre förutsättningar för tillväxt samt att ta fasta på den gemensamma grunden av värderingar är något eftersträvansvärt, som kan göra gott. Men det är också dessa kärnuppgifter som EU ska fokusera på, inte mer av politisk klåfingrighet och maktkoncentration till Bryssel, som tyvärr är mer kännetecknande för det europeiska samarbetet idag. Det är viktigt att kunna erkänna, att även om EU gör en del gott, så har unionen även inneburit en stor maktförflyttning från de svenska medborgarna.

Anledningen till att en del krafter nu ropar efter mer centralisering är utan tvekan den ekonomiska kris som råder i många EU-länder idag. Denna kris har många orsaker. Underskott i statens finanser, ohållbara pensionssystem och dålig tillväxthämmande politik är några av dem. En gemensam nämnare mellan den politiska eliten, bankerna och vanliga medborgare är att man helt enkelt valt att leva över sina tillgångar och inte gjort rimliga riskbedömningar. Resultatet blir därefter.

Naturligtvis finns det många gemensamma problem som Europa står inför, där brottslighet, åldrande befolkning och ungdomsarbetslöshet är några. Men bara för att det finns gemensamma problem är inte mer centralisering lösningen. Tvärtom kan detta bidra till att förvärra situationen.

EMU är ett exempel på detta. Att bekämpa den ekonomiska krisen, utan hjälp utifrån, är svårare för de länder som valt att införa euron som valuta. Självklart vore det fel att anklaga euron för att ligga bakom alla de problem som Europa nu brottas med. Men det är ett problem att hela valutaunionens grundkonstruktion skapar dåliga förutsättningar för att hantera kriser av det slag vi nu ser. Mer av den typen av ”fördjupat” samarbete, som Staffan Nilsson vill se, är ett allvarligt hot mot hela EU, inte en del av lösningen.

Vi unga kristdemokrater vill istället se att EU betonar de principer som gemenskapen en gång bildades kring. En av dessa är subsidiaritetsprincipen, att beslut ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. Trots det visar europeiska politiker, gång efter gång, att man inte följer denna princip. Detta har varit ett faktum ända sedan vårt inträde 1995, men på den senaste tiden har vi påmints om det, åter igen. Med förslag om att från EU lagstifta om könskvotering i börsbolagsstyrelser, förbjuda snus utanför Sveriges gränser och att man dessutom lägger sig i utformandet av den svenska välfärden.

Bara det faktum att EU vill lägga fram förslag som ligger utanför de definierade kompetensområdena är alarmerande nog. Men medlemsländerna har inte ens en reell möjlighet att hindra kommissionen att lägga fram förslag som de inte vill ska beslutas över i Bryssel. I teorin kan de meddela kommissionen att man anser att ett förslag bryter mot subsidiaritetsprincipen, men även om en majoritet av EU:s medlemsstater vill att ett förslag ska beslutas på nationell nivå, så kan kommissionen köra över dem om man bara skriver en motivering till sitt beslut som svar. Detta är långt ifrån ett värdigt sätt att efterleva subsidiaritetsprincipen.

Både gentemot Bryssel och inom Sveriges gränser kommer KDU vara tydliga med att påpeka att makten bör finnas närmare människorna. EU:s framtid blir inte ljusare av att centralisera mer makt till Bryssel. Vi vill inte sen utveckling mot en federation med beskattningsrätt och makt att besluta om medlemsländernas ekonomiska politik.

EU bör istället ta fasta på de principer som unionen en gång bildades kring med de fyra friheterna och värdegrunden i centrum.

Sara Skyttedal (KDU)
Vice ordförande
Youth of the European People’s Party (YEPP).