Annons

Europaparlamentets arbetsordning måste ändras och förbjuda slutna voteringar vid politiska beslut, skriver Arba Kokalari (M).

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Förbjud hemliga omröstningar i EU-parlamentet

Möjligheten till slutna politiska omröstningar i Europaparlamentet leder till att misstron ökar i ett redan ifrågasatt EU. EU måste ta kritiken på allvar och verkligen komma till rätta med sitt demokratiska underskott. Det skriver Arba Kokalari (M) kandidat i EU-valet 2014.
 

Europaparlamentet anses som ett av världens mäktigaste parlament med sina  754 ledamöter. En sådan mäktig institution måste också värna om  medborgarnas förtroende och vara ett demokratiskt föredöme för andra parlament. Men möjligheten till hemliga omröstningar i Europaparlamentet leder snarare till att misstron ökar i ett redan ifrågasatt EU.

I Europaparlamentet kan minst en femtedel av ledamöterna begära hemliga omröstningar vid politiska beslut, så kallade slutna voteringar. I praktiken skulle det innebära att stora länder som Frankrike och Tyskland, som tillsammans har mer än en femtedel av Europaparlamentets röster, kan begära slutna voteringar i viktiga politiska frågor. Därmed kan få länder sätta agendan för hur öppet och transparent Europaparlamentet ska vara.

När EU:s långtidsbudget skulle beslutas i februari i år föreslog Europaparlamentets talman, den tyske socialdemokraten Martin Schulz, att budgeten skulle beslutas genom sluten votering. Talmannen var orolig för att ledamöterna i Europaparlamentet skulle utsättas för påtryckningar och riskera att inte bli omvalda om det sedan kom fram att de hade röstat för en större EU-budget.

Detta är en oacceptabel hållning. EU har stora problem när det gäller att vinna medborgarnas förtroende då allt färre röstar i Europaparlamentsvalen och allt fler av de politiska besluten fattas i Bryssel. Även i EU:s blivande tillskott, Kroatien har förtroendet för EU inte varit det man räknat med. När Kroatien höll sitt första EU-val för två veckor sedan gick endast var femte väljare till valurnan. Och i dagarna presenterades även en ny undersökning som visade att misstron mot EU bland medborgarna i de sex största EU-länderna har nästan fördubblats på fem år (Europaportalen 25/4).

EU måste ta kritiken på allvar och verkligen komma till rätta med sitt demokratiska underskott genom att tillåta mer insyn, öppenhet och transparent i EU:s institutioner. Demokratin värnas när medborgarna kan utkräva ansvar av de politiska ledarna. Europaparlamentets arbetsordning måste ändras och förbjuda slutna voteringar vid politiska beslut.

Öppna voteringar är principiellt viktigt och skulle vara ett steg i rätt riktning för att minska misstron mot EU. Det skulle ge en tydlig signal till medborgarna att man accepterar mer insyn och ansvarsutkrävande och att Europaparlamentet verkligen vill värna om väljarnas förtroende och vara ett demokratiskt föredöme.

Arba Kokalari (M)
Kandidat i Europaparlamentsvalet 2014