Som företrädare för de fyra allianspartierna anser vi att det är centralt att budgetdisciplinen i EU upprätthålls och att EU-budgetens ramar respekteras. Det skriver Allan Widman (FP), Gustav Blix (M), Fredrick Federley (C) och Désirée Pethrus (KD).

Som företrädare för de fyra allianspartierna anser vi att det är centralt att budgetdisciplinen i EU upprätthålls och att EU-budgetens ramar respekteras. Det skriver Allan Widman (FP), Gustav Blix (M), Fredrick Federley (C) och Désirée Pethrus (KD).

Respektera EU:s budgetramar

Som företrädare för de fyra allianspartierna anser vi att det är centralt att budgetdisciplinen upprätthålls och att budgetens ramar respekteras. Den samlade bilden av Europas ekonomi ger vid handen att återhållsamhet är ett måste. Det skriver Allan Widman (FP), Gustav Blix (M), Fredrick Federley (C) och Désirée Pethrus (KD).

Idag måndag är det inleds förlikningsförhandlingen om EU:s budget för 2014. När Europaparlamentet och ministerrådet inte har lyckats enas kring en budget påbörjas en förlikningsförhandling mellan kommissionen, rådet och Europaparlamentet. Vid dagens förhandlingar är den svenska regeringens utgångspunkter respekt för budgetramarna och budgetdisciplin samt att det är nödvändigt med tillräckliga ekonomiska marginaler och att finansiering sker via omprioritering inom befintlig budget.  

Den europeiska ekonomin ser, efter flera år av sjunkande BNP, ut att långsamt komma tillbaka till tillväxt. Finanskrisen med den efterföljande skuldkrisen har satt fingret på flera problem som EU gemensamt och enskilda länder måste lösa. Sverige har stått starkt under krisen och klarat sig bra. En helt avgörande faktor bakom detta är att regeringen fört en ansvarsfull finanspolitik.  

Efter en lång tid av förhandlingar om EU:s flerårsbudget, som sträcker sig från 2014 till 2020, antog kommissionen efter midsommar sitt budgetförslag för 2014.  Efter att Europaparlamentet i oktober månad gick igenom budgetförslaget står det klart att det saknas en samsyn kring budgeten.  

När rådet träffas i Bryssel idag skall EU-ländernas regeringar enas om ett mandat att förhandla EU:s årsbudget med Europaparlamentet. I Sverige har vi en bred samsyn om vilka utgångspunkter som måste gälla i förlikningsprocessen. Ramen är att rådets neddragningar måste värnas.  

Regeringen strävar efter en återhållsam EU-budget givet det finansiella läget. Den ansvarsfulla svenska finanspolitiken under krisåren har gett resultat. När andra länder i Europa utsätts för enorma prövningar har svensk ekonomi stått stabil. Lösningen på Europas ekonomiska utmaningar ligger inte i att låta EU:s budget växa. Det är ordning och reda i finanserna samt ett ansvarsfullt hanterande av de offentliga resurserna som ger ekonomisk stabilitet. Samma faktorer utgör grunden för att kunna stärka ekonomin och få fart på tillväxten i Europa.  

Som företrädare för de fyra allianspartierna anser vi att det är centralt att budgetdisciplinen upprätthålls och att budgetens ramar respekteras. Den samlade bilden av Europas ekonomi ger vid handen att återhållsamhet är ett måste. Samtidigt måste budgeten innehålla tillräckliga marginaler för att kunna parera olika eventualiteter under de kommande åren.

Slutligen måste den budget som nu ska slutförhandlas bygga på realistiska prognoser över den ekonomiska utvecklingen. Dagens förlikningsförhandling är viktig för att anlägga ett ramverk som ger tillförsikt och trovärdighet för den förda ekonomiska politiken i unionen.

Avgörande för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i EU är dock att vi kan fortsätta arbetet med reformer för den inre marknaden. Regleringar som utgör hinder för handeln skadar grunden för den välfärd vi alla vill värna genom onödiga ekonomiska bortfall. Vi har också långt kvar att gå för att nå väl fungerande marknader för digitala varor och tjänster samt för tjänstehandeln.

Dessa saker ligger inte inom ramen dagens förhandlingar men får inte hamna i skymundan.  När förlikningsförhandlingen når sitt slut och den nya budgeten är antagen måste fokus läggas på att stärka ekonomin i hela EU genom en ökad reformtakt för den inre marknaden.   

Allan Widman, FPOrdförande Riksdagens EU-nämnd Gustav Blix, MGruppledare Riksdagens EU-nämnd Fredrick Federley, CGruppledare Riksdagens EU-nämnd 

Désirée Pethrus, KDGruppledare Riksdgaens EU-nämnd