Kritiker som menar att EU:s datalagringsdirektiv inkräktar på privatlivet får medhåll av en högt uppsatt EU-domare. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domare: Datainsamlingslag bryter mot grundläggande rättigheter

EU-domstolens generaladvokat Pedro Cruz Villalón menar i ett interimsavgörande att unionens datalagringsdirektiv inte är förenligt med grundläggande rättigheter.

I ett utlåtande på torsdagsförmiddagen anser EU-domstolens generaladvokat Pedro Cruz Villalón att datalagringsdirektivet "som helhet är oförenligt med [...] Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna" och att det ”innebär ett allvarligt ingrepp i medborgarnas grundläggande rätt till privatliv”.

EU:s datalagringsdirektiv trädde i kraft i maj 2006 och tvingar internet- och telefonoperatörer att spara uppgifter på sina kunders telefonsamtal, sms, mejl och internetbesök. Kommunikationen ska sparas i minst sex månader och högst två år. Dessa uppgifter ska sedan kunna användas i polisutredningar vid misstanke om grova brott.

Generaladvokaten skriver i utlåtandet att det finns ”en förhöjd risk att den lagrade datan kan användas för olagliga ändamål”.

”Användningen av dessa uppgifter kan göra det möjligt att skapa en både pålitlig och uttömmande karta över en stor del av en persons beteende”, menar Pedro Cruz Villalón.

Han anser dessutom att det faktum att direktivet inte innehåller något minimiskydd för medborgarna utan att detta istället beslutas av medlemsländerna inte är förenligt med gällande EU-rätt. Att informationen får sparas i två år finner Villalón vara ”oproportionerligt” och menar att lagring i längre än ett år inte är motiverat.

Pedro Cruz Villalón föreslår dock inte att en eventuellt fällande dom ska ogiltigförklara direktivet utan att det då ska skrivas om.

Generaladvokatens utlåtande är inte bindande med ger en fingervisning om vad domstolen kommer att döma i fallet.

Slutlig dom väntas i vår.

EU-kommissionen ville på torsdagen inte kommentera utlåtandet men sade att direktivet håller på att utredas.

EU:s datalagringsdirektiv har varit mycket kontroversiellt i flera medlemsländer, däribland Sverige och Tyskland. I mars 2011 underkände Tjeckiens författningsdomstol direktivet på grund av det intrång i privatlivet det orsakar. Även den tyska författningsdomstolen har stoppat direktivet.