Demokrati, tillväxt och solidaritet utgör trion som ska ingjuta nytt liv i Europa, skriver Thierry Repentin (S) och Michael Roth (S), Europaministrar i Frankrike och Tyskland.

Demokrati, tillväxt och solidaritet utgör trion som ska ingjuta nytt liv i Europa, skriver Thierry Repentin (S) och Michael Roth (S), Europaministrar i Frankrike och Tyskland.

 

Så ingjuter vi nytt liv i Europa

Vi vill befästa det som är unikt med EU: en union som drivs av värderingar och med välfärdsstaten som social modell. Det skriver Thierry Repentin (S) och Michael Roth (S), Europaministrar i Frankrike och Tyskland.

Under de senaste åren har Europa genomgått en djup ekonomisk och social kris. Européerna känner fortfarande av konsekvenserna. Arbetslösheten, särskilt bland ungdomar, har nått ohållbara nivåer i många EU-länder. Många medborgare känner djup oro. Populistiska rörelser underblåser de tvivel som många upplever.

Europeiska unionen pekas ut som syndabock för alla missförhållanden. Som ministrar med ansvar för EU-frågor och samarbetet mellan Tyskland och Frankrike, skriver vi inte under på det. Tvärtom. EU är inte problemet, utan en del av lösningen. Vi behöver ett starkare, mer solidariskt och rättvisare Europa.

Vi måste ge mening och energi till ett Europa som grundas på solidaritet. Solidaritet är på samma gång ett ideal och en fråga om värderingar, en metod och ett sätt att driva politik. Vi måste agera för att befästa det som är unikt med EU: en union som drivs av värderingar och med välfärdsstaten som social modell.

Det sociala Europa har alltför länge stannat vid vacker retorik. Målen har varit ambitiösa men resultaten otillfredsställande. Nu måste vi åter få igång tillväxten i Europa, men vi måste ha en tillväxt som grundas på solidaritet, som inte lämnar någon ensam. Med fördraget om stabilitet, samordning och styrning från juni 2012, sattes tillväxt och sysselsättning i centrum för EU.

Bankunionen skyddar spararna och säkerställer att bankerna tar sitt ansvar. En social dimension har lagts till den ekonomiska och monetära unionen, med det avtal om utstationering av arbetstagare som skapar balans mellan ekonomisk frihet och grundläggande sociala rättigheter. Stats -och regeringschefer i EU är djupt engagerade i kampen mot ungdomsarbetslösheten. En budget på 6 miljarder euro, motsvarande 54 miljarder kronor,  för 2014- 2015 har öronmärkts till åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten.

Under de kommande månaderna måste vi fortsätta på den inslagna vägen. Vi kommer att arbeta för att garantera en maximerad ekonomisk och social konvergens. Vi kommer särskilt vinnlägga oss om att den sociala dimensionen inte blir styvmoderligt behandlad i det europeiska bygget. Vi kommer också att förespråka införandet av nationellt definierade minimilöner för våra europeiska partner. Vi behöver en högre ambitionsnivå när det kommer till den sociala sammanhållningen.

När det råder ekonomisk och social kris är även riskerna för en urholkning av kärnvärderingarna som det europeiska samhället grundar sig på större. Vi måste kraftfullt försvara dessa värderingar för det handlar om Europas identitet.  Mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och de mänskliga rättigheternas universella karaktär är vår värdegrund. Varje gång de angrips skadas européernas förtroende för sitt gemensamma projekt och Europas roll som förebild för grannar i öst och syd försvagas.

Det räcker att lämna Europa för att inse vad detta betyder. Människorna som demonstrerar på Majdan i Kiev, eller som med risk för livet försöker korsa Medelhavet, drömmer om Europa. Våra värderingar inger optimism och framtidstro. Det är också därför vi är öppna för utvecklandet av en politisk mekanism som har som mål att mer effektivt skydda våra värderingar inom den Europeiska unionen, utan att härvid försvaga redan existerande instrument.  

Det Europa som vi gemensamt står upp för är både ett ”de gemensamma lösningarnas Europa” och ett Europa som stärker sina värderingar. Demokrati, tillväxt och solidaritet utgör trion som ska ingjuta nytt liv i Europa, återställa förtroendet hos medborgarna och möjliggöra för varje generation att som övertygade européer konkret bidra till en bättre värld. Detta är drömmen som leder oss framåt.  

Thierry Repentin (S) och Michael Roth (S)
Europaministrar i Frankrike och Tyskland