Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt (M) ordförande i tvärpolitiska gruppen för barns rättigheter och välbefinnande.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nu ger vi barn en röst i Europa

Vi kräver att EU-kommissionen tar fram en konkret handlingsplan för de kommande fem åren för barns rättigheter och särskilda behov. Det skriver Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt, (M), ordförande i tvärpolitiska gruppen för barns rättigheter och välbefinnande.

Idag röstade Europaparlamentet om en resolution som uppmärksammar 25 års-jubileumet av FNs barnkonvention. Detta jubileum är en tid för firande men även för eftertanke.

Barnkonventionen är den konvention som är ratificerad av flest länder i världen, 194 stater inklusive alla EU-medlemmar. Dock återstår många utmaningar för att trygga de grundläggande rättigheterna för världens barn. De utsätts fortfarande i stor utsträckning för olika former av våld, utnyttjande, fattigdom och diskriminering. Bara under förra året mördades över 95 000 barn och 1 miljard barn utsattes för våld.

Jag har därför initierat denna resolution eftersom jag tycker att det är viktigt att Europaparlamentet påverkar situationen och antar konkreta rekommendationer för hur barns rättigheter bättre kan respekteras i EU och övriga världen. Jag uppmanar EU-kommissionen att presentera en strategi för barns rättigheter med en konkret handlingsplan för de kommande fem åren.

Barnaga är fortfarande vanligt förekommande. Därför är jag stolt över att EU-parlamentet ber alla medlemsstater att formellt förbjuda barnaga på samma sätt som i Sverige. Vi markerar också tydligt att tradition, religion och kultur aldrig får rättfärdiga våld mot barn. Särskild hänsyn bör tas till flickor eftersom de ofta också utsätts för könsrelaterat våld. Därför är det även viktigt att föra fram jämställdhet och flickors rättigheter i EUs relation med andra länder.

Under mina sex år i krigets Sarajevo upplevde jag på plats hur utsatta barn är i konflikter. De är dubbla offer eftersom de som alla andra drabbas av krigets fasor, men också används som verktyg i kriget. I resolutionen poängterar vi att barn som varit i krig ska få psykologisk hjälp och försäkras tillgång till skolgång. Det är ett effektivt sätt att hjälpa barnen tillbaka till ett mer normalt liv.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt invandrarbarn. I den humanitära kris som vi nu upplever världen över är flyktingbarn mest sårbara. Särskilt när de är ensamkommande. Vi har en skyldighet att skydda dem och medlemsstater måste t ex upphöra med häktning av migrantbarn. Barnet är först och främst ett barn oavsett social bakgrund, härkomst eller migrationsstatus. Jag har träffat många av dem under mina besök runt om i Sverige och vill nu uppmana medlemsstaterna att bättre respektera deras värdighet och asylpaketet samt genomföra bättre villkor för dessa ensamkommande barn.

Barnens bästa ska alltid sättas i första rummet när vi lagstiftar i Europaparlamentet. Därför bildar jag nu en formell blocköverskridande tvärpolitisk grupp. Vi kommer markera barns rättigheter och välbefinnande i varje parlamentsutskott. Våra medlemmar kommer att ha som uppgift att uppmärksamma gruppen på frågor som behandlas i respektive utskott och som kan ha en inverkan på barn. Detta viktiga arbete kommer att öka medvetenheten och bygga broar för barns rättigheter.

En av våra första prioritering tillsammans med kommissionen och Unicef kommer vara att uppmärksamma de syriska barnen som drabbas hårt av den humanitära situationen i landet.

Det är dags att barn får en röst i Europa!

Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker (M)
Ordförande i tvärpolitiska gruppen för barns rättigheter och välbefinnande