Vladan Lausevic, ordförande för nätverket EU-liberalerna i Stockholms län.

Bild: Nermina Wikström

Hoppa till artikelns andra spalt.

Låt EU-kommissionen ta över flyktingpolitiken

Bara om den europeiska flyktingpolitiken centraliseras och läggs om kan man skapa mer långsiktiga lösningar. Det skriver Vladan Lausevic, ordförande för nätverket EU-liberalerna i Stockholms län.

I migrationsdebatten talas det ofta om vikten av att alla EU-länder måste ta sitt ansvar och visa solidaritet. Dagens migrationspolitik handlar i första hand om beslut inom ministerrådet. Migrationskrisen talar för sig själv om varför EU behöver både en ny migrationspolitik, men även att bli en mer inkluderande, suverän och demokratisk union.  

För mer långsiktiga lösningar behöver dock ministerrådet låta kommissionen leda och styra utvecklingen. Det vore därför bättre att medlemsstaterna till en viss del delar med sig och överför sin suveränitet till EU-nivå. Därigenom skulle EU i samspel med nationella regeringar kunna hantera krisen bättre.

Med en ny migrationspolitik och förvaltning på EU-nivå kan dagens flyktingar, asylsökande eller ekonomiska migranter lättare få sin sak prövad.

Migration handlar om anpassning åt flera håll. Det centrala är dock mer europeisk suveränitet i migrationsfrågan samt inom ramen för  utrikes-, säkerhets- samt biståndspolitken.

Alliansen av Liberaler och Demokrater där Folkpartiet och Centern är medlemmar har följande förslag:

1. Dublinsystemet måste ersättas med ett EU-migrationssystem under kommissionens ledning.

2. European Asylum Support Office (EASO) bör med större resurser och befogenheter finnas i varje medlemsstat, hantera migrationsrelaterade ansökningar samt kunna fördela individer mer rättvist inom unionen. I första hand ska medlemsstaterna själva frivilligt kunna ange antalet personer som kan tas emot. Annars ska resurser kunna överföras från EU-nivå till nationell nivå för att på det sättet kunna stödja integrationspolitiska åtgärder.

3. Säkra vägar till EU är ett högt prioritet bland annat eftersom smuggling, irreguljära migrationen och risken för dödsfall kan minska om individer får sina ansökningar prövade på ett säkrare sätt.

4. Samtidigt måste även de individer som inte får sin sak prövad kunna återvända på ett humant och värdigt sätt. Därför krävs det bättre minimistandard rörande boende, kost och ersättningar för individer. Dessutom kan de individer som återvänder ta på sig rollen som "migrationsambassadörer" och informera om säkra vägar till och rättsliga prövningar inom EU, främst i samhällen där det saknas större tillgång till Internet.

5. Greklands gräns är Sveriges gräns också. Frontex bör med större resurser kunna bli en europeisk gränsbevaknings- samt räddningsorganisation med större befogenheter än idag med egen personal som är direkt anställd av EU.

6. Det europeiska ”blå kortet” (blue card) måste utnyttjas bättre så att fler personer kan få möjligheten att kunna arbeta inom hela EU och bli rekommenderade arbeten för både lågutbildade och högutbildade.

7. Genom att göra fler kombinerade insatser med egna resurser och befogenheter skulle EU kunna göra skillnad inom närområdet. Förutom ökat bistånd till FN som kan gå till länder som Libanon skulle EU kunna göra civila, polisiära och militära insatser i Syrien genom exempelvis etableringen av säkra zoner under FN:s mandat.

Vladan Lausevic
Ordförande för nätverket EU-liberalerna i Stockholms län