Mycket färre flyktingar till Sverige vid jämn EU-fördelning

Sverige skulle ha tagit emot knappt en fjärdedel av fjolårets asylansökningar om kommissionens fördelningskvoter hade gällt för alla nyanlända flyktingar. Det visar en sammanställning som Europaportalen gjort.

I samband med att EU-kommissionen förra våren föreslog att flyktingar skulle omfördelas från Italien och Grekland till övriga medlemsländer togs en fördelningsnyckel fram. Nyckeln baserades bland annat på befolkningsmängd och storleken på ekonomin för att avgöra hur en rättvis fördelning av asylansökningarna för varje land skulle se ut. I det förslag som slutligen antogs beslutade medlemsländerna att omflytta 160 000 asylansökande.  

Europaportalen har använt nyckeln för beräkna hur det kunde sett ut om systemet användes på alla nya asylansökningar som kom in i fjol.

Om kommissionens kvoter hade använts för de närmare 1,2 miljoner asylansökningar som lämnades in under 2015 i EU skulle Sverige ha tagit emot runt 35 000 ansökningar. I själva verket inkom över 156 000 ansökningar, fler än fyra gånger så många som fördelningsnyckeln hade krävt.

Det enda land där skillnaden mellan antalet inkomna asylansökningar och antalet enligt nyckeln var större var Ungern som tog emot mer än åtta gånger så många ansökningar.

I andra änden – de länder som tog emot mycket färre ansökningar än kommissionens förslag för en rättvis fördelning – hittas Kroatien, Estland och Slovakien som tog emot runt en procent av det tänkta antalet.

Sammanlagt tog sju länder emot fler asylansökningar än vad kommissionens modell avser vara rättvist medan 18 länder tog emot färre.Tre länder – Danmark, Storbritannien och Irland – har undantag från EU:s asylpolitik och ingår inte i fördelningen.

Inom kort ska EU-kommissionen presentera ett nytt förslag på hur migranter ska söka asyl i EU. Då väntas kommissionen föreslå en liknande fördelningsnyckel för att fördela ansökningarna jämt mellan medlemsländerna.