Annons

Svenska parlamentariker har alla möjligheter att påverka det europeiska näringslivsklimatet positivt de kommande fem åren. Vi hjälper gärna till med att göra-listan, skriver Anders Edholm, chef för Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel.

Svenska parlamentariker har alla möjligheter att påverka det europeiska näringslivsklimatet positivt de kommande fem åren. Vi hjälper gärna till med att göra-listan, skriver Anders Edholm, chef för Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel.

Bild: Privat/Anders Edholm

Debatt: Välkomna till Bryssel

För den Europaparlamentariker som värnar tillväxt föreslås följande profilfrågor de kommande fem åren: Den inre marknaden, nya handelsavtal samt förbättrad digital, legal och fysisk infrastruktur i EU. För att nå klimatmålen behövs tydliga och långsiktiga strategier i samarbete med näringslivet. Det skriver Anders Edholm, Chef för Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel.

Hjärtliga lyckönskningar till våra nya svenska europaparlamentariker som nu är valda och som den 1 juli tillträder sina mandat i Europaparlamentet. I EU förbereds just nu många viktiga förslag som kommer att ha en reell inverkan på Sverige, svenskarna och svenska företag. Till exempel kommer EU att lansera förslag inom ramen för en ny industristrategi – förslag som kan komma att omfatta viktiga områden som handel, konkurrensrätt, statsstödsregler mm.

57 procent av Sveriges totala export går till andra EU-länder och 70 procent av vår import kommer från EU. 800 000 svenska jobb är beroende av den inre marknaden. Företag och entreprenörer skapar jobb, tillväxt, välstånd och intäkter som finansierar alla våra gemensamma åtaganden. För den parlamentariker som värnar såväl samarbete som tillväxt kommer här ett antal förslag på nya profilfrågor.

Nya profilfrågor
Den inre marknaden måste prioriteras. Svenskt Näringsliv skulle därför vilja se en ny inre marknadsstrategi som fastslår hur de fyra friheterna inte bara ska värnas, utan också hur de ska utvecklas. Varor och tjänster måste behandlas på samma sätt. Nationella särregleringar måste i möjligaste mån försvinna och lagarna måste tillämpas på likvärdigt sätt i länderna så att konkurrensen inte sätts ur spel. Den inre marknaden är en av unionens verkliga fundament och således en utmärkt hjärtefråga för de europaparlamentariker som värnar EU-samarbetet.

Ett framgångsrikt EU måste också blicka utanför sina egna gränser. EU måste få till stånd fler frihandelsavtal och förbättra och fördjupa de befintliga. Handelshinder måste bort och nya exportmöjligheter komma till. Här behöver våra nyvalda europaparlamentariker öka ambitionerna och säkerställa att EU både försvarar och bidrar till att utveckla det internationella handelssystemet.

Den digitala legala och fysiska infrastrukturen måste förbättras och data måste få flöda fritt inom unionen och utanför. För att nya jobb ska skapas och svensk ekonomi stärkas bör våra europaparlamentariker verka för att digitala flöden likställs med friheterna för varor, tjänster, människor och kapital.

Annons

Nya lagförslag bör prövas för att se hur de påverkar Europas näringsliv och dess innovationskraft, och existerande lagstiftning bör ses över av samma anledning. Regelbördan som härrör från EU-lagstiftning måste minska och medlemsstaternas överimplementering, så kallad gold plating, undvikas. I dag hindrar regelkrångel många företag från att nå framgång utanför det egna landets gränser. Sveriges och de andra medlemsländernas näringslivsorganisationer har länge jobbat hårt med frågan och vi ser fram emot att få stöd från de nya svenska parlamentarikerna.

Klimat och energi
Intresset för klimat och energi har glädjande nog varit stort i valrörelsen. Klimatfrågan är global och kräver därför ett internationellt engagemang. EU:s medlemsländer måste agera samstämmigt och EU-direktiv implementeras på likvärdigt sätt för att inte snedvrida konkurrensen. Målen och strategierna bör vara långsiktiga och tas fram i samarbete med näringslivet. På det sättet kan vi tillsammans uppnå målen i Parisavtalet, utan att utsätta Europas konkurrenskraft för onödiga risker.

Sverige och svenska parlamentariker har alla möjligheter att påverka det europeiska näringslivsklimatet positivt de kommande fem åren. Vi hjälper gärna till med att göra-listan.  Välkomna till Bryssel!

Anders Edholm
Chef för Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel