Romina Pourmokhtari ordförande Liberala Ungdomsförbundet, Olle Johnsson, EU- och utrikespolitisk talesperson LUF och Dan Aria Sucuri Vice ordförande för den liberala paraplyorganisationen LYMEC.

Bild: Hamid Ershad Sarabi/Privat

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Federalism gör EU demokratiskt och effektivt

Inför EU:s framtidskonferens och Europadagen föreslår vi förändringar som skulle göra unionen både mer demokratisk och effektiv. Ge parlamentet mer makt, ta bort vetorätten i rådet och gör EU mer öppet och transparent. Det skriver de unga liberalerna Romina Pourmokhtari, Olle Johnsson, Dan Aria Sucuri, Victoria Viklund och Edvin Mårtenson.

Vi européer har aldrig haft mer gemensamt med varandra än idag. Genom resor, studieutbyten och sociala medier har vår generations europeiska medborgare knutit starkare band till varandra än någonsin tidigare. Under den kommande Framtidskonferensen borde Sverige därför vara en konstruktiv kraft med fokus på hur man kan göra EU mer effektivt och demokratiskt för framtida europeiska generationer. 

Europadagen den 9 maj blir det officiella startskottet för EU:s framtidskonferens. Det är en gigantisk medborgardialog som kommer pågå under ett år med syfte att diskutera EU-samarbetets utformning, inriktning och mål på lång sikt. Men redan i mars, meddelade Sverige och elva andra medlemsstater att man inte vill se några institutionella förändringar alls. Den befintliga lagstiftningsprocessen och ansvarsfördelningen inom EU ska alltså lämnas orörda, trots de långa ledtider och svåra låsningar de båda skapar. 

Historien har upprepade gånger satt fingret på EU-samarbetet tydligaste brister. Finanskrisen, migrationskrisen och nu även hanteringen av coronakrisen har visat hur institutionellt oförberett EU varit på att hantera de stora utmaningar som medborgarna kräver lösningar på. Det vore inget annat än ett rent slöseri med tid och resurser om konferensen enbart blir en stor paneldiskussion som återigen konstaterar dessa problem utan att på något sätt åtgärda dem. 

Även ur ett demokratiskt perspektiv vore det oerhört problematiskt att inte lyssna in vad medborgarna faktiskt förväntar sig av framtidens EU. Enligt en Eurobarometer från 2021 önskar hela 92% av EU:s befolkning att medborgarnas röster ska ljuda starkare när beslut om Europas framtid fattas. Vi menar därför att inga potentiella åtgärder eller förändringar redan på förhand ska plockas bort från bordet av en liten grupp politiker innan konferensen inleds. 

Europasamarbetet är för viktigt för att ständigt glömmas bort och möjligheten att påverka unionen i en riktning som vore bra för både Sverige och EU är för värdefull för att försummas. Vi presenterar därför fem konkreta förslag som skulle göra EU mer effektivt och demokratiskt: 

1: Ge parlamentet mer inflytande. Idag finns det bara en renodlad demokratisk institution i EU: Europaparlamentet. För oss är det därför en självklarhet att det folkvalda Europaparlamentet ska vara hjärtat i framtidens EU. Vi vill ge betydligt mer makt till Europaparlamentet med exempelvis initiativrätt att föreslå nya EU-lagar, en kompetens som bara EU-kommissionen besitter idag, och rätten att ensamma utse en parlamentariskt ansvarig EU-kommission, något som i dagsläget nomineras direkt av medlemsstaternas regeringar.

2: Tydligare röda linjer för medlemskap. EU:s skarpaste sanktionsverktyg mot medlemsstater som bryter mot EU:s kärnvärden fungerar inte. Det så kallade artikel 7-förfarandet är i dagsläget aktiverat mot både Ungern och Polen sedan flera år men förfarandet har varken fullföljts eller nått framgång. Det beror framförallt på att processen saknar tydliga tidskrav, utförliga processuella regler och krav på transparens. Att rättsstaten och demokratin obehindrat nedmonteras i unionen är ett hot mot både det europeiska samarbetet och EU:s trovärdighet i demokratifrågor globalt. Därför borde det införas tydliga tidsramar och uttryckliga krav på insyn i ministerrådet som ska fastställa sådana beslut. Dagens krav på enhällighet i ministerrådet har lett till att länder som Ungern och Polen kunnat skydda varandra från sanktioner och vetorätten bör av den anledningen tas bort. 

3: Ett handlingskraftigt ministerråd. I dagens EU måste alla beslut gå igenom två instanser; dels det folkvalda Europaparlamentet och dels ministerrådet som representerar medlemsstaternas respektive regeringar. I ministerrådet fattas många beslut fortfarande med enhällighet. I praktiken leder detta till att EU alltför sällan kan använda sina muskler för att säga ifrån mot diktaturer som bryter mot mänskliga rättigheter och utfärda kraftfulla sanktioner. När detta väl sker är det då i en nedvattnad, tandlös form för att alla medlemsstater ska kunna gå med på dem. Vetorätten bör därför avskaffas i ministerrådet och fler beslut ska tas genom enkel majoritet.

4. Ett mer transparent EU. För att stärka den demokratiska legitimiteten och medborgarnas förståelse för processerna behöver en offentlighetsprincip införas som liknar den som finns i Sverige. Därtill ska det vara en självklarhet att Europaparlamentariker blir skyldiga att redovisa sina skattefinansierade utgifter och att ministerrådets möten ska hållas offentliga så att medlemsstaternas krav kan granskas av såväl medborgare som andra EU-institutioner.

5. Ett federalt EU. Slutligen, om EU i framtiden ska kunna fungera effektivt måste dess statsskick göras om i grunden. Dagens komplicerade system med en apolitisk kommission, ett svagt parlament och ett hemlighetsfullt ministerråd gör EU både odemokratiskt och svårbegripligt för dess invånare. Den otydliga maktdelningen som orsakats av kombinerad mellanstatlighet och överstatlighet borde ersättas med europeisk federalism, vilket till skillnad från vad som påstås från EU-skeptiker endast innebär tydliga definitioner av vilka kompetenser som sköts på vilken nivå, ett slut på dagens komplicerade EU-lapptäcke.

Den Europeiska Unionen är långt ifrån perfekt, men det är tveklöst den bästa chansen som Sverige har att möta globaliseringen, klimatkrisen, ett allt mer aggressivt Kina och framtida pandemier. Framtidskonferensen är ett gyllene tillfälle för att reflektera över unionen som den fungerar idag och hur vi vill att den ska fungera imorgon. EU är i slutändan Sveriges bästa hopp för att lösa de största utmaningarna som vi står inför, då behövs det mer än en ointresserad svensk suck när unionens framtid ska diskuteras.

Romina Pourmokhtari
Ordförande Liberala Ungdomsförbundet 

Dan Aria Sucuri
Vice ordförande för den liberala paraplyorganisationen LYMEC 

Olle Johnsson
EU- och utrikespolitisk talesperson LUF

Victoria Viklund
LUF:s EU-politiska arbetsgrupp

Edvin Mårtenson
LUF:s EU-politiska arbetsgrupp