Annons

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och Europaparlamentariker Johan Danielsson (S).

Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet och Alexander Högberg

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Inför en europeisk nollvision mot dödsolyckor på jobbet

En nollvision för arbetsrelaterade dödsolyckor i EU bör införas. Det kräver en handlingsplan på EU-nivå och nationell nivå, som innehåller mål och konkreta åtgärder. Vi föreslår att det sker enligt sex punkter, skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och EU-parlamentariker Johan Danielsson (S) med flera.

I dag, när du läser denna artikel, kommer nio till tio personer i Europa att dö på grund av arbetsrelaterade olyckor.

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är en grundläggande rättighet. Att göra sitt jobb och försörja sig ska inte leda till skador eller att man förlorar livet. Trots en minskning under de senaste decennierna av olyckor på arbetet är det varje år 3 000–4 000 europeiska arbetstagare som går till jobbet utan att komma hem till sina familjer. Detta är oacceptabelt, både ur ett rättsligt, politiskt och moraliskt perspektiv. Särskilt med tanke på att dessa dödsolyckor kan förebyggas. Det är dags för en europeisk nollvision för arbetsrelaterade dödsolyckor.

Det finns skillnader mellan EU:s medlemsländer när det gäller antalet dödsoffer, men alla medlemsländer är påverkade. Den nedåtgående trend som observerats under det senaste decenniet har brutits. Den högsta förekomsten av dödsolyckor finns inom gruv- och stenbrottsindustrin, siffrorna är också höga inom byggsektorn, jordbruk, skogsbruk, fiske, transport och lagring. Det finns ett trängande behov av en samordnad insats – ett strategiskt och inkluderande förhållningssätt för att ta itu med problemet.

EU-kommissionen har i sitt arbetsprogram för 2021 tillkännagivit att de ska föreslå en ny strategisk EU-ram för hälsa och säkerhet i arbetet för perioden 2021–2027, i syfte att förbättra arbetsmiljön. Bland annat handlar det om fler åtgärder för att förhindra olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet. Vi välkomnar varmt dessa initiativ och den vikt som den ansvarige EU-kommissionären Nicolas Schmit fäster vid hälsa och trygghet på arbetsplatsen. Ambitionen bör vara djärv. Den nya EU-strategin bör innehålla en nollvision för arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. 

Nationella arbetsmiljöstrategier, som finns på grund av EU:s strategi, bör också innehålla en nollvision. Vi vill att varje EU-land ska ha en strategi för att ingen ska dö på sin arbetsplats. Utvecklingen i medlemsstaterna borde övervakas och diskuteras inom ramen för den europeiska planeringsterminen, med hjälp av Europeiska arbetsmiljöbyrån. 

Nollvisionen måste ta itu med de bakomliggande orsakerna till arbetsrelaterade olyckor – såsom brist på eller försumlighet av säkerhetsåtgärder – och främja skapandet och utvecklingen av en förebyggande kultur.

Den bör genomföras med grunden i en handlingsplan på EU-nivå och nationell nivå, som innehåller mål och konkreta åtgärder, såsom:  

  • Regelbundna inspektioner på arbetsplatsen inom de mest drabbade sektorerna och av farliga element, till exempel mobila maskiner och fordon.

  • Uppföljning av företagens och arbetsgivarnas skyldigheter och åtgärder för att genomföra en systematisk arbetsmiljöplan för att förebygga olyckor.    

  • Utveckla effektiva lagar, föreskrifter, riktlinjer och praxis, framtagna tillsammans med arbetsmarknadens parter, som upprätthålls av yrkesinspektioner och fackliga skyddsombud.  

  • Förbättra analysen och rapporteringen om dödsolyckor i arbetet och deras underliggande orsaker, hjälpa arbetsgivare att göra korrekta riskbedömningar och underlätta samarbetet mellan relevanta aktörer för att stärka säkerheten och det förebyggande arbetet.

  • Säkerställa tillräckliga resurser, stöd och utbildning för yrkesinspektioner. 

  • Inleda informationskampanjer, utbyta information och bästa praxis. 

Det finns nu en möjlighet för EU-kommissionen att lägga fram en plan för att ingen ska dö, skada sig eller få cancer av arbetet, och att ingen ska få arbetsrelaterade sjukdomar. Genom att arbeta för en gemensam vision om ett Europa utan arbetsplatsrelaterade dödsolyckor eller sjukdomar kan vi tillsammans vidta konkreta åtgärder för att garantera alla arbetstagares rätt till en trygg arbetsmiljö.

 

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, Sverige

Peter Hummelgaard, arbetsmarknadsminister, Danmark

Johan Danielsson, ledamot av Europaparlamentet (S&D), Sverige

Marianne Vind, ledamot av Europaparlamentet (S&D), Danmark

Manuel Pizzaro, ledamot av Europaparlamentet (S&D), Portugal

Esther Lynch, vice generalsekreterare, Europeiska fackliga samorganisationen (EFS)