2013 infördes EU:s ungdomsgaranti. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU:s ungdomsgaranti en besvikelse

EU:s program för att minska ungdomsarbetslösheten får kritik av EU:s egna revisorer för att “endast i mycket begränsad utsträckning” bidragit till att nå målen.

Sedan 2013 gäller EU:s ungdomsgaranti – att alla under 25 år bara ska behöva gå högst fyra månader utan ett arbete, utbildningsplats eller praktik – i medlemsländerna.

Men Europeiska revisionsrätten slår i en rapport på tisdagen fast att programmet inte levt upp till förväntningarna.

– Politikerna bör se till att program som utformas för att hjälpa ungdomar inte skapar förväntningar som inte kan infrias, sade den ansvariga EU-revisorn Iliana Ivanova i ett uttalande.

Revisorerna besökte sju EU-länder för att granska hur effektivt programmet varit. De menar att inget av länderna vid granskningstillfället sett till att alla i kategorin fått ett erbjudande om arbete, utbildning eller praktik. En viktig förklaring till detta är enligt revisionsrätten att de EU-medel på motsvarande 60 miljarder kronor som anslagits inte räckt till.

”Vi drog vidare slutsatsen att ungdomssysselsättningsinitiativet endast i mycket begränsad utsträckning bidragit till uppnåendet av ungdomsgarantins mål”, heter det.

Enligt rapporten minskade antalet anställda ungdomar med 40 000 i de sju länderna trots att arbetslösheten som helhet sjönk mellan 2013 och 2016. Att gruppen minskade berodde istället på att fler unga valde att vidareutbilda sig.

Europafacket, som representerar europeiska fackliga organisationer, ger i ett uttalande sitt stöd till revisionsrätten.

– Jag delar till fullo revisionsrättens oro. Europafacket stöder ungdomsgarantin med har länge argumenterat för betydliga förbättringar, sade Thiébaut Weber, förbundssekreterare i Europafacket.

I ett svar på revisorernas rapport anser kommissionen inte att ”resultaten av genomförandet av ungdomsgarantin är sämre än vad som ursprungligen förväntades” men är ”medveten om att det krävs ännu större insatser för att nå alla unga människor” med garantin.

I höstas meddelade EU-kommissionen att ungdomsgarantin  ska förlängas och ytterligare nio miljarder kronor ska satsas vilket välkomnades av medlemsländernas stats- och regeringschefer.