Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-åtgärder ska bryta beroende av rysk gas

EU-kommissionen vill dela in medlemsländerna i regioner som ska hjälpa varandra vid avbrott i energiförsörjningen. Framtida gasavtal ska dessutom kunna granskas på förhand av kommissionen.

För ett år sedan lanserade EU-kommissionen ett av sina flaggskepp – den så kallade energiunionen. Syftet är dels att få ned energipriserna och elanvändningen, dels minska medlemsländernas beroende av energi.

Under de senaste tio år har medlemsländerna importerat minst hälften av sin konsumerade energi utifrån EU.

I dag tisdag lades ett andra paket fram, ett paket som fokuserar på att säkra försörjningen av el.

– Ett stresstest 2014 visade att vi fortfarande är alldeles för sårbara för större störningar i gasförsörjningen och de politiska spänningarna vid våra gränser är en smärtsam påminnelse om att det här är ett problem som inte kommer att försvinna av sig självt, säger EU:s energikommissionär Miguel Arias Cañete.

För att säkra energiförsörjningen, främst gas, vill kommissionen dela in medlemsländerna i en rad regioner.

Länderna inom dessa regioner ska hjälpa varandra om ett av dem drabbas av en kris som 2006 och 2009 då den ryska gastillförseln ströps. Framför allt är det samhällsviktiga tjänster som sjukhus som ska få hjälp. Kommissionen föreslår att Sverige och Danmark ska ingå i en sådan energiregion. I Sverige står dock gas endast för runt två procent av energikonsumtionen jämfört med EU-snittet på närmare en fjärdedel.

Kommissionen vill dessutom få möjligheten att i förväg granska energiavtal som medlemsländerna ingår med länder utanför unionen för att se om de efterlever EU-reglerna. Om medlemslandet inte följer kommissionens synpunkter kan det dras inför EU-domstolen och bötfällas.

Även kommersiella avtal mellan ett land och ett företag som står för mer än 40 procent av gastillförseln till landet vill kommissionen kunna granska.

Kommissionen lägger samtidigt fram en strategi som ska minska energiåtgången för att värma upp och kyla ned byggnader. I dagsläget står temperaturreglering av byggnader och industri för hälften av den totala energiförbrukningen i EU. Tre fjärdedelar av detta drivs av fossila bränslen.

Medlemsländerna, framför allt de i de östra delarna, föreslås få lättare åtkomst till flytande naturgas. Detta ska ske genom att infrastruktur och lagringskapacitet byggs ut.

Den polske konservative EU-parlamentarikern Jerzy Buzek som är ordförande i energiutskottet välkomnar paketet.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Peter Eriksson kritiserar dock kommissionen för att lägga alltför stort fokus på fossila bränslen i sitt paket.

– EU-kommissionen överdriver kraftigt behovet av gas. Därmed banar man i all tysthet väg för nya fossila projekt i likhet med en ytterligare utbyggnad av kabeln NordStream under Östersjön, sade Peter Eriksson i ett uttalande.

Förslaget ska nu behandlas i EU-parlamentet och av medlemsländerna i ministerrådet.