Annons

Sverige i toppstrid om flest kvinnor i bolagsstyrelser

Andelen kvinnor i styrelsen för stora europeiska företag har under de senaste fem åren i det närmaste fördubblats. Men antalet vd:ar är fortfarande lågt.

En studie från European Women on Boards visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i Europas största företag mellan 2011 och 2015 ökat från 13,9 till 25 procent.

Studien fokuserar på tolv länder. Av de sex länder som har lagstadgad könskvotering ligger Norge i topp med 38,7 procent kvinnliga ledamöter i bolagsstyrelserna. Även om den kvinnliga representationen i Norge var högst i alla de undersökta länderna är landet ensam om att ha minskat sin andel kvinnor sedan 2011.

Bland de sex länder som inte har lagstadgad könskvotering toppar Sverige med 34,6 procent. Det är också den näst högsta andelen i undersökningen.

Enligt rapportförfattarna tjänar dock kvinnor fortfarande mindre än män och andelen kvinnliga toppchefer har bara ökat marginellt från 3 till 3,5 procent. Det motsvarar 21 av de närmare 600 företagen i undersökningen. I fyra av länderna finns inte en enda kvinnlig vd och sammanlagt endast tre bolagsstyrelser hade fler kvinnor än män.

– På det stora hela finns det fortfarande mycket kvar att göra innan vi kan säga att män och kvinnor verkar på lika villkor när det gäller ledande poster i den europeiska företagssektorn, sade Roger Barker vid European Women on Boards i ett uttalande.

Annons

EU-kommissionen föreslog 2012 att styrelserna i alla stora företag i EU senast 2020 ska bestå av minst 40 procent kvinnor. Men förslaget har stött på stort motstånd i medlemsländerna och blockeras i ministerrådet.

Hälften av de tolv länderna i studien har lagstadgade könskvoter för börsföretag. Italien är ett av dessa med en lag från 2012 som i två etapper ska se till att andelen kvinnliga styrelse medlemmar ökar till en tredjedel. Det har gjort att Italien är det land som haft störst ökning i området mellan 2011 och 2015: närmare 500 procents ökning.

”Länder där parlamentet lagstiftat om att införa bindande kvoter för könsbalansering i styrelser för börsbolag mellan 2011 och 2015 tenderade att se större ökning i andelen kvinnor  i styrelser”, heter det i studien.

I alla de tolv länderna har antalet helt mansdominerade bolagsstyrelser minskat mellan de två åren. Av de nästan 600 företagen i studien hade 32 inga kvinnor alls i sina styrelser.

De branscher som hade störst andel kvinnliga styrelsemedlemmar var telekomtjänster och finansindustrin.