Annons

EU-kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen framför sitt organigram för nästa kommission.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nya EU-kommissionärerna – detta ska de göra

Ursula von der Leyen vill göra klimatomställning till nästa kommissions adelsmärke och samtidigt sätta digitaliseringen högt på agendan. Europaportalen har sammanställt de åtta toppkommissionärernas uppdrag för de kommande fem åren.

Tillträdande ordförande Ursula von der Leyen presenterade på tisdagen sitt förslag på hur nästa EU-kommission ska se ut. Sveriges kommissionärskandidat Ylva Johanson får ansvar för migration och inrikes frågor

Åtta vice ordförande

Åtta av de 26 kommissionärskandidaterna har fått titeln vice ordförande. Som sådan har man ett övergripande ansvar för de frågor som von der Leyen prioriterar. Ylva Johansson med ansvar för migration och inrikes frågor kommer exempelvis ha greken Margaritis Schinas som samordnare för migrationsfrågor.

Tre av dessa vice ordförande får dessutom titeln ”verkställande”, vad det i praktiken kommer innebära är dock ännu något oklart. De tre kommer från de tre största partigrupperna i EU-parlamentet: konservativa och kristdemokratiska EPP, socialdemokratiska S&D och liberala RE.

Kommissionärskandidaterna ska närmast utfrågas i EU-parlamentet innan det tar ställning till att godkänna eller underkänna kommissionen som helhet. Där brukar minst en av kandidaterna tvingas bort av parlamentet eller få sitt ansvarsområde – portfölj – ändrat. Enligt förhandsspekulationerna riskerar Polens och Ungerns kandidater väldigt tuffa utfrågningar. 

Europaportalen har sammanställt vad de åtta vice ordförandena har fått i uppdrag för de kommande fem åren. Det ger en bild av vad ordförande Ursula von der Leyen vill uträtta fram till 2024.

Tre verkställande vice ordförande

Frans Timmermans, nederländsk socialdemokrat

Klimat

von de Leyen vill att EU:s ”adelsmärke” ska bli ”Europeiska gröna given” genom att bli den första klimatneutrala kontinenten. Ansvar för att driva genom det blir nederländaren Frans Timmermans. Han ska: 

 • Inom de första 100 dagarna lägga fram förslag om att EU ska bli klimatneutralt senast 2050 och öka minskning för utsläppen till 2030 från dagens 40 procent till 50 procent.

 • Inrätta en ”rättvis övergångsfond” som ska hjälpa länder som Polen att genomföra en grön omställning.

 • Utvärdera en skatt på utsläpp knutna till varor som importeras till EU.

 • Fortsätta arbetet med cirkulär ekonomi.

 • Minska utsläppen från transportsektorn och få en hållbarare fiske- och havspolitik.

 • Sätta upp en ”europeisk klimatpakt” där regioner, civilsamhälle, industrier och skolor tillsammans ska ändra beteende till mer miljöriktighet.

 

Margrethe Vestager, dansk liberal

Digitalisering och konkurrens

Ordförande von der Leyens andra stora fokus ligger på att rusta Europa för digitaliseringen som artificiell intelligens och teknik. Målet är att nå ett digitalt ledarskap global. Vestager behåller även sitt ansvar för konkurrensfrågor som hon har under nuvarande mandatperiod där hon dömt ut böter för företag som Google för att ha missbrukat sin marknadsställning.

Digitalisering

 • Ansvara för en långsiktig strategi för framtiden för EU:s industrier och en ny strategi för små och medelstora företag tillsammans med Valdis Dombrovskis.

 • Ta fram ett gemensamt europeiskt förhållningssätt till artificiell intelligens där etiska frågor ingår.

 • Leda arbetet med att ta fram ny lagstiftning kring digitala tjänster med arbetsrättvillkor för plattformsanställda.

 • Hitta en samsyn kring en digitalskatt av företag som Facebook och Google på internationell nivå senast 2020. Eller i annat fall föreslå en sådan skatt på europeisk nivå.

 • Ta ytterligare steg mot en europeisk försvarsunionen i samarbetet med Josep Borrell.

Konkurrens

 • Utvärdera EU:s konkurrenslagstiftning

 • Utveckla verktyg för att hantera utomeuropeiskt ägande i viktiga sektorer och statsstöd.

 

Valdis Dombrovskis, lettisk konservativ

Social ekonomi och finans

Dombrovskis ärver i stort sin nuvarande portfölj med fokus på samspelet mellan ekonomi och sociala frågor. Han kommer även arbeta med finansfrågor och EU:s kapitalmarkandsunion.

Social ekonomi

 • Leda arbetet med att fördjupa eurosamarbetet.

 • Ta fram en handlingsplan för hur delar av den sociala pelaren kan genomföras.

 • Stärka dialogen mellan arbetsmarknadens parter.

 • Se till att europeiska planeringsterminen, där EU-kommissionen granskar och ger rekommendationer om de nationella statsbudgetarna, fokuserar mer på att EU uppnår FN:s hållbarhetsmål.

 • Samordna arbetet med att ta fram en investeringsplan på en biljon euro för finansiering av klimatomställningen.

 • Ansvara för att göra om delar av Europeiska investeringsbanken till en klimatinvesteringsbank.

 • Tillsammans med Vestager ta fram en långsiktig strategi för framtiden för EU:s industrier.

 • Arbeta för att stärka eurons roll internationellt.

Finansfrågor

 • Få klart EU:s bankunion som ska skydda mot framtida finanskriser.

 • Intensifiera arbetet med att få kapitalmarknadsunionen på plats. Dess syfte är bland annat att göra det lättare för små och medelstora företag att hitta finansiering.

 • Utveckla en grön finansieringsstrategi för investeringar i klimatomställning.

 • Ta fram ett brett tillvägagångssätt för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorister.

 • Hitta en gemensam hållning gentemot kryptovalutor i medlemsländerna.

 • Se till att finansiella EU-sanktioner mot andra länder fungerar.

 

Josep Borrell, spansk socialdemokrat

EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik

Posten är tvådelad. Dels kommer Borrell att vara ordförande för medlemsländernas utrikesministermöten och representerar dem gentemot andra länder, dels är han vice ordförande i EU-kommissionen. von der Leyens mål är att skapa ett ”europeiskt ledarskap” i världen.

 • Stärka EU:s möjligheter att agera på egen hand runt om i världen och främja sina värderingar och intressen.

 • Försöka övertyga medlemsländerna att skrota vetot i vissa delar av utrikespolitiken i syfte att göra den ”snabbare och effektivare”.

 • Ta ytterligare steg mot en europeisk försvarsunionen i samarbetet med Margrethe Vestager.

 

Věra Jourová, tjeckisk liberal

Värderingar och öppenhet

Hennes uppdrag går ut på att stärka europeisk demokrati och hon ska bland annat:

 • Sköta förhandlingar mellan EU-parlamentet och ministerrådet i frågan om att förbättra systemet med toppkandidater och ta fram gränsöverskridande gemensamma vallistor.

 • Samordna arbetet med att ta fram en handlingsplan för europeisk demokrati med syfte att hantera externa hot mot EU-valen och stärka de demokratiska systemens motståndskraft mot desinformation och fake news.

 • Granska hot mot pressfriheten i medlemsländerna.

 • Leda förhandlingarna om att skapa mer öppenhet i EU:s lagstiftningsprocess och ett gemensamt lobbyistregister för parlamentet, rådet och kommissionen.

 • Förbättra europeiska medborgarinitiativet.

 • Samordna arbetet kring rättsstatens principer.

 • Se till att EU kan skriva under Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter.

 • Öka medvetenheten kring europeiska medborgarskapet och främja en ”europeisk identitet”.

 

Margaritis Schinas, grekisk kristdemokrat

”Skydd av den europeiska livsstilen”

En bred portfölj som bland annat omfattar migration, säkerhet och en rad områden där EU har begränsat inflytande som integration, jämlikhet, idrott, kultur och utbildning. Ylva Johansson kommer att arbeta under Schinas översyn.

 

 • Samordna arbetet för inkludering, jämlikhet och mångfald.

 • Ta fram en ambitiös utbildningsagenda där utbildning ska göras mer tillgänglig och inkluderande, livslångt lärande.

 • Förbättra integrationen för migranter och flyktingar.

 • Samordna arbetet med det nya asylsystemet, lagliga vägar in i EU.

 • Fortsätta arbetet med EU:s säkerhetunion.

 • Stärka EU:s möjligheter att förebygga, upptäcka och svara på hybridhot.

 

Maroš Šefčovič, slovakisk socialdemokrat

Kontakter mellan institutionerna och prognoser

Ansvar för hur de tre viktiga EU-institutionerna rådet, kommissionen och parlamentet samarbetar och identifiera trender som EU kan ställas inför på sikt.

Kontakter mellan institutionerna

 • Bistå ordföranden i att stärka kommissionens samarbete med EU-parlamentet.

 • Svara på EU-parlamentets krav på kommissionen att ta fram nya lagförslag.

 • Ansvara för relationen till nationella parlament.

 • Övervaka så att EU-förslag följer närhetsprincipen och minska administrativ börda för personer och företag.

Prognoser

 • Leda kommissionens arbete med strategiska prognoser för identifiera trender och teknologisk utveckling som kan komma att påverka ekonomin, samhällen och miljön med en årlig rapport.    

 

Dubravka Šuica, kroatisk kristdemokrat

Demokrati och demografi

Ska bland annat se till att öka deltagandet i val och samarbetet kring en åldrande befolkning och migration.

 

 • Ska leda kommissionens arbete med ett konvent om Europas framtid som ska inledas 2020 och pågå i två år med ett så stort och brett deltagande som möjligt.

 • Analysera effekten av den demografiska förändringen i medlemsländerna.

 • Samordna arbetet med att ta fram en långsiktig vision för landsbygdsområden.

 • Ta fram diskussionsunderlag för hur den åldrande befolkningen kommer påverka områden som vård, omsorg och pensioner.

 • Arbeta med en framtida barngaranti som ska se till att alla barn har tillgång till utbildning och sjukvård.