Energi är ett av de viktigaste politikområdena i EU. Samarbetet ökar på området och handlar bland annat om att trygga energiförsörjningen, främja förnybara energikällor, skapa konkurrens på energimarknaderna i Europa och få en effektivare energianvändning.

EU har satt upp egna energi- och klimatmål för 2020, 2030 och 2050 (Källa EU-kommissionen).

Mål för 2020:

  • Minst 20 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990
  • 20 procent förnybara energikällor
  • 20 procent bättre energieffektivitet

Mål för 2030:

  • 40 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990
  • Minst 27 procent förnybara energikällor
  • 27–30 procent bättre energieffektivitet
  • 15 procent sammankoppling mellan elnäten (dvs. 15 procent av den el som produceras i EU ska kunna transporteras till andra EU-länder)

Mål för 2050:

80–95 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990. EU:s energifärdplan för 2050 visar hur det ska gå till.

Så här långt har EU nått:

  • Växthusgasutsläppen minskade med 22,4 procent mellan 1990 och 2016.
  • Andelen förnybar energi ökade 2016 till 17 procent från 8,5 procent 2005.
  • Energieffektiviteten förväntas förbättras med 18–19 procent 2020. 

Inför att energimålen skulle tas delades EU-länderna upp i två läger. Det ena, lett av Tyskland, ville ha höga och bindande mål. Det andra, som består av medlemsländer från Öst- och centraleuropa, ville bara ha ett utsläppsmål. De menade bland annat att omställningen till miljövänligare energi slår oproportionerligt mot dem eftersom de ofta har en gammaldags energitillverkning, i många fall kolberoende.

Ett syfte med en minskad energiförbrukning är förutom miljöskäl att skydda ekonomin mot effekterna av fluktuerande energipriser och osäker försörjning.

I dag kommer över 50 procent av EU:s energiförsörjning från länder utanför unionen. En viktig partner i energiimporten är Ryssland. Vid en eventuell energikris har EU-länderna ett begränsat beredskapslager av olja.


Sidor


Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER