TEMA Klimatpolitik | EU:s mål och resultat

KLIMAT- OCH ENERGIMÅL FÖR EU 2020 2030
Minskade växthusgaser - 20% -40%
Andel förnyelsebar energi 20% 32%
Minskad energiförbrukning (energieffektivisering) -20% -32,5%

 

Bakgrund och källor:
Den 24 oktober 2014 enades medlemsländernas stats- och regeringschefer om klimat- och energimål för 2030. Källa: Europeiska rådet.  

Kravet på ökad andel förnyelsebra energi skärptes 2018, källa: EU-direktiv (punkt 8).

Även kravet på minskad energiförbrukning skäptes 2018, källa: EU-direktiv (punkt 5 och 6). 

Om växthusgasutsläpp:
• Minskade växthusgasutsläpp, enligt Kyotoprotokollet, till 2020 med 20 procent och, enligt Parisavtalet, till minst 40 procent 2030 jämfört med 1990 års nivå.

Växthusgasutsläppen ska minska genom att:
• andelen energi från förnybara källor ökar till 20 procent 2020 och 32 procent 2030  

• att energiförbrukningen minskar med 20 procent till 2020 och minst 32,5 procent till 2030, detta är även känt som energieffektivisering.
 

EU:S RESULTAT 2016 2017
Minskade växthusgaser - 22,4%
Andel förnyelsebar energi 17 % 17,5 %
 Minskad energiförbrukning (energieffektivisering)  15,7 % 14,7 %

 


Bakgrund och källor:

• Minskade växthusgasutsläpp från EU med 20 procent  2020: Målet uppnåddes redan 2016 då utsläppen uppmättes till 22,4 procent lägre än 1990 (77,6% av utsläppen 1990). Källa: Eurostat (sidan 67).

• Energiandelen från förnybara källor i EU ska vara 20 procent 2020: År 2016 var andelen 17 procent. Källa: Eurostat (sidan 76). 2017 steg andelen till 17,5 procent. Källa: EU-kommissionen (s.15).

• Energiförbrukningen i EU låg 2017; 5,3 procent mer än målet för 2020. 2014 var förbrukningen de lägsta uppmätta 1,9 procent från målet 2020. Under åren 2015, 2016, 2017 steg energiförbrukningen i EU.

Målet om total energiförbrukning, även kallad primär energiförbrukning, är satt i absoluta tal som motsvarar en förbrukning av energiinnehållet i 1483 miljoner ton råolja för alla EU-länder under ett år. 2017 var energiförbrukningen i EU motsvarande 1561 miljoner ton råolja, var av Sverige förbrukade 32,6 miljoner ton en uppgång från året innan på 0,6 %. Källa: Eurostat.


Brexit ändrar energimålet
När Storbritannien lämnar EU kommer nya absoluta mål att gälla för unionens samlade energianvändning 2030, (premiärenergi). Målet anger hur mycket energi EU maximalt ska använda under ett år senast 2030. All energianvändning har för en jämförelse omvandlats till hur mycket det motsvarar i förbränning av miljoner ton råolja så kallade miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe). 

EU-mål för total energiförbrukning  År 2030
EU 28 utan brexit 1273 Mtoe
EU27 med brexit 1128 Mtoe


Källa: Europaparlamentets och rådets beslut mars 2019.


KLIMATPOLITIK 2050
EU-kommissionen har föreslagit att EU senast 2050 ska ha uppnått målet om klimatneutralitet. Europaparlamentet stöder målet och uppmanar, i en resolution i mars 2019 punkt 2, eftertryckligen medlemsstaterna att göra likadant.

Senast under 2020 ska EU-länderna ha tagit fram långsiktig strategi där de ska ”eftersträva” klimatneutralitet i linje med Parisavtalet lovar EU:s stats- och regeringschefer. Källa: EU-toppmötet mars 2019.

Från svensk sida försökte regeringen på marstoppmötet 2019 driva igenom att EU skulle åta sig att vara klimatneutrala till år 2050 men fick inget gehör för det. Riksdagen har bestämt att målet är att Sverige senast 2045 ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. 


Sidor


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER